Баланс 2018

БАЛАНС
на 1 січня 2019 року
        Форма № 1-дс  
АКТИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ
Основні засоби: 1000 91 073 101 011
     первісна вартість 1001 417 618 442 623
     знос 1002 326 545 341 612
Інвестиційна нерухомість 1010 - -
     первісна вартість 1011 - -
     знос 1012 - -
Нематеріальні активи: 1020 - -
     первісна вартість 1021 - -
     накопичена амортизація 1022 - -
Незавершені капітальні інвестиції 1030 - -
Довгострокові біологічні активи 1040 - -
     первісна вартість 1041 - -
     накопичена амортизація 1042 - -
Запаси 1050 37 156 38 498
Виробництво 1060 - -
Поточні біологічні активи 1090 - -
Усього за розділом І 1095 128 229 139 509
ІІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ
Довгострокова дебіторська заборгованість 1100 - -
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі: 1110 - -
     цінні папери, крім акцій 1111    
     акції та інші форми участі в капіталі 1112    
Поточна дебіторська заборгованість      
     за розрахунками з бюджетом 1120 - -
     за розрахунками за товари, роботи, послуги 1125 - -
     за наданими кредитами 1130 - -
     за виданими авансами 1135 - -
     за розрахунками із соціального страхування 1140 - -
     за внутрішніми розрахунками 1145 - -
     інша поточна дебіторська заборгованість 1150 667 1 025
Поточні фінансові інвестиції 1155 - -
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:      
     національній валюті, у тому числі в: 1160 15 884 12 807
           касі 1161 - -
           казначействі 1162 15 884 12 807
           установах банків 1163 - -
           дорозі 1164 - -
     іноземній валюті 1165 - -
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:      
     єдиному казначейському рахунку 1170 - -
     рахунках в установах банків у тому числі в: 1175 - -
           національній валюті 1176 - -
           іноземній валюті 1177 - -
Інші фінансові активи 1180 - -
Усього за розділом ІІ 1195 16 551 13 832
ІІІ ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1200 - -
БАЛАНС 1300 144 780 153 341
ПАСИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Внесений капітал 1400 108 302 135 542
Капітал у дооцінках 1410 - -
Фінансовий результат 1420 30 809 9 801
Капітал у підприємствах 1430 - -
Резерви 1440 - -
Цільове фінансування 1450 - -
Усього за розділом І 1495 139 111 145 343
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Довгострокові зобов’язання:      
     за цінними паперами 1500 - -
     за кредитами 1510 - -
     інші довгострокові зобов’язання 1520 - -
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 1530 - -
Поточні зобов’язання:      
     за платежами до бюджету 1540 - -
     за розрахунками за товари, роботи, послуги 1545 - -
     за кредитами 1550 - -
     за одержаними авансами 1555 - -
     за розрахунками з оплати праці 1560 - -
     за розрахунками із соціального страхування 1565 - -
     за внутрішніми розрахунками 1570 - -
     інші поточні зобов’язання, з них: 1575 5 669 7 998
            за цінними паперами 1576 - -
Усього за розділом ІІ 1595 5 669 7 998
ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  1600 - -
ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ  1700 - -
БАЛАНС 1800 144 780 153 341
           
           
Керівник (посадова особа)     О.М.Танська
  (підпис)   (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер (спеціаліст,           
на якого покладено виконання           
обов’язків бухгалтерської служби)     М.М.Ленько
  (підпис)   (ініціали та прізвище)
           
          Додаток 2
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
              КОДИ
    Дата (рік, місяць, число)     01
Установа/бюджет ДНЗ №3" Магнолія" комбінованого типу за ЄДРПОУ 22414601
Територія м.Стрий, вул.1 -го Листопада 2 за КОАТУУ 4611200000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Орган державного управління   за КОДУ  
Вид економічної діяльності   за КВЕД  
Одиниця виміру: грн.              
Періодичність: проміжна, річна                
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2018 року
І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ
          Форма N 2-дс    
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
ДОХОДИ      
Доходи від обмінних операцій      
Бюджетні асигнування 2010 2 249 061 1 737 504
Доходи від надання послуг (виконання робіт) 2020 132 044 110 190
Доходи від продажу активів 2030 - -
Фінансові доходи 2040 - -
Інші доходи від обмінних операцій 2050 - -
Усього доходів від обмінних операцій  2080 2 381 105 1 847 694
Доходи від необмінних операцій      
Податкові надходження 2090 - -
Неподаткові надходження 2100 - -
Трансферти 2110 - -
Надходження до державних цільових фондів 2120 - -
Інші доходи від необмінних операцій 2130 8 500 20 490
Усього доходів від необмінних операцій 2170 8 500 20 490
Усього доходів 2200 2 389 605 1 868 184
ВИТРАТИ      
Витрати за обмінними операціями       
Витрати на виконання бюджетних програм 2210 2 275 533 1 759 608
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) 2220 125 680 108 676
Витрати з продажу активів 2230 - -
Фінансові витрати 2240 - -
Інші витрати за обмінними операціями 2250 900 -
Усього витрат за обмінними операціями 2290 2 402 113 1 868 284
Витрати за необмінними операціями      
Трансферти 2300 - -
Інші витрати за необмінними операціями 2310 8 500 20 490
Усього витрати за необмінними операціями 2340 8 500 20 490
Усього витрат 2380 2 410 613 1 888 774
Профіцит/дефіцит за звітний період 2390 -21 008 -20 590
                 
                 
ІІ. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ
                 
Найменування показника Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Загальнодержавні функції 2420 - -
Оборона 2430 - -
Громадський порядок, безпека та судова влада 2440 - -
Економічна діяльність 2450 - -
Охорона навколишнього природного середовища 2460 - -
Житлово-комунальне господарство 2470 - -
Охорона здоров’я 2480 - -
Духовний та фізичний розвиток 2490 - -
Освіта 2500 2 249 061 1 737 504
Соціальний захист та соціальне забезпечення 2510 - -
УСЬОГО: 2520 2 249 061 1 737 504
ІІІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)
                 
Стаття Код рядка Загальний фонд Спеціальний фонд
план на звітний рік фактична сума виконання за звітний період різниця (графа 4 мінус графа 3) план на звітний рік із урахуванням змін фактична сума виконання за звітний період різниця (графа 7 мінус графа 6)
1 2 3 4 5 6 7 8
ДОХОДИ              
Податкові надходження 2530 - - - - - -
Неподаткові надходження 2540 - - - - - -
Доходи від власності та підприємницької діяльності 2541 - - - - - -
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 2542 - - - - - -
Інші неподаткові надходження 2543 - - - - - -
Власні надходження бюджетних установ 2544 - - - - - -
Доходи від операцій з капіталом  2550 - - - - - -
Офіційні трансферти, з них: 2560 - - - - - -
  від органів державного управління 2561 - - - - - -
Цільові фонди 2570 - - - - - -
Надходження державних цільових фондів 2580 - - - - - -
Надходження Пенсійного фонду України 2581 - - - - - -
Надходження Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 2582 - - - - - -
Надходження Фонду соціального страхування України 2583 - - - - - -
Інші надходження 2590 - - - - - -
Усього доходів  2600 - - - - - -
ВИТРАТИ              
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2610 - - - - - -
Використання товарів і послуг 2620 - - - - - -
Обслуговування боргових зобов’язань 2630 - - - - - -
Поточні трансферти, з них: 2640 - - - - - -
    органам державного управління інших рівнів 2641 - - - - - -
Соціальне забезпечення 2650 - - - - - -
Інші поточні видатки 2660 - - - - - -
Нерозподілені видатки 2670 - - - - - -
Придбання основного капіталу 2680 - - - - - -
Капітальні трансферти, з них: 2690 - - - - - -
   органам державного управління інших рівнів 2691 - - - - - -
Внутрішнє кредитування 2700 - - - - - -
Зовнішнє кредитування 2710 - - - - - -
Усього витрат 2780 - - - - - -
Профіцит/дефіцит за звітний період 2790 - - - - - -
                 
IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ
                 
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року 
1 2 3 4
Витрати на оплату праці 2820 1 499 130 1 105 266
Відрахування на соціальні заходи 2830 345 539 260 464
Матеріальні витрати 2840 539 242 484 405
Амортизація 2850 17 302 17 229
Інші витрати 2860 900 920
Усього 2890 2 402 113 1 868 284
                 
Керівник (посадова особа)         О.М.Танська
  (підпис)       (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер (спеціаліст,                 
на якого покладено виконання                 
обов’язків бухгалтерської служби)         М.М.Ленько
  (підпис)       (ініціали та прізвище)
      Додаток 3
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
     
     
             
      КОДИ  
  Дата (рік, місяць, число)     01  
Установа/бюджет ДНЗ №3" Магнолія" комбінованого типу за ЄДРПОУ 22414601  
Територія м.Стрий, вул.1 -го Листопада 2 за КОАТУУ 4611200000  
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430  
Орган державного управління   за КОДУ    
Вид економічної діяльності   за КВЕД    
Одиниця виміру: грн.        
Періодичність:  річна            
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ  
за 2018 рік  
        Форма № 3-дс  
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від обмінних операцій:      
   бюджетні асигнування 3000 2 249 061 1 737 504
   надходження від надання послуг (виконання робіт) 3005 132 044 110 190
   надходження від продажу активів  3010 - -
   інші надходження від обмінних операцій 3015   -
Надходження від необмінних операцій:      
   податкові надходження 3020 - -
   неподаткові надходження 3025 - -
   трансферти, з них: 3030 - -
            кошти трансфертів, отримані від органів державного управління  3031 - -
   надходження до державних цільових фондів 3040 - -
   інші надходження від необмінних операцій 3045 8 500 20 490
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями 3050 - -
Інші надходження  3090 32 269 11 125
Усього надходженнь від операційної діяльності 3095 2 421 874 1 879 309
Витрати за обмінними операціями:      
   витрати на  виконання бюджетних програм 3100 2 249 061 1 737 504
   витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) 3110 132 044 110 190
   витрати з продажу активів 3115 - -
   інші витрати за обмінними операціями 3120   -
Витрати за необмінними операціями:      
   трансферти, з них: 3125 - -
    кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів 3126 - -
   інші витрати за необмінними операціями 3130 8 500 20 490
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями 3135 - -
Інші витрати 3180 32 269 11 125
Усього витрат від операційної діяльності 3190 2 421 874 1 879 309
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 - -
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від продажу:      
   фінансових інвестицій 3 200 - -
   основних засобів 3205 - -
   інвестиційної нерухомості 3210 - -
   нематеріальних активів 3215 - -
   незавершених капітальних інвестицій 3220 - -
   довгострокових біологічних активів 3225 - -
Надходження цільового фінансування 3230 - -
Інші надходження 3235 - -
Усього надходжень від інвестиційної діяльності 3240 - -
Витрати на придбання:      
   фінансових інвестицій 3245 - -
   основних засобів 3250 - -
   інвестиційної нерухомості 3255 - -
   нематеріальних активів 3260 - -
   незавершених капітальних інвестицій 3265 - -
   довгострокових біологічних активів 3270 - -
Інші витрати 3285 - -
Усього витрат від інвестиційної діяльності 3290 - -
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 - -
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:      
   повернення кредитів 3300 - -
   отримання позик 3305 - -
   отримання відсотків (роялті) 3310 - -
Інші надходження 3340 - -
Усього надходжень від фінансової діяльності 3345 - -
Витрати на:      
   надання кредитів 3350 - -
   погашення позик 3355 - -
   сплату відсотків 3360 - -
Інші витрати 3380 - -
Коригування 3385 - -
Усього витрат від фінансової діяльності 3390 - -
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 - -
Чистий рух коштів за звітний період 3400 - -
Залишок коштів на початок року 3405 15 884 21 051
Залишок коштів отриманий 3410 - -
Залишок коштів перерахований 3415 - -
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3420 - -
Залишок коштів на кінець року 3425 12 807 15 884
* Надходження в натуральній формі            
* Витрати в натуральній формі            
Керівник (посадова особа)       О.М.Танська
  (підпис)     (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби)       М.М.Ленько
  (підпис)     (ініціали та прізвище)
            Додаток 4
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
           
                   
              КОДИ
            Дата (рік, місяць, число)     01
Установа/бюджет ДНЗ №3" Магнолія" комбінованого типу за ЄДРПОУ 22414601
Територія м.Стрий, вул.1 -го Листопада 2 за КОАТУУ 4611200000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Орган державного управління   за КОДУ  
Вид економічної діяльності   за КВЕД  
Одиниця виміру: грн.              
Періодичність: річна                  
ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2018 рік
                Форма N 4-дс
Стаття Код рядка Внесений капітал Капітал у дооцінках Фінансовий результат Капітал у підприємствах Резерви Цільове фінансування Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Залишок на початок року  4000 108 302 - 30 809 - - - 139 111
Коригування:                 
Зміна облікової політики  4010 - - - - - - -
Виправлення помилок  4020 - - - - - - -
Інші зміни  4030 - -   - - - -
Скоригований залишок на початок року  4090 108 302 - 30 809 - - - 139 111
Переоцінка активів:                
Дооцінка (уцінка) основних засобів 4100 - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) незавершених капітальних інвестицій  4110 - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів  4120 - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) довгострокових біологічних активів 4130 - - - - - - -
Профіцит/дефіцит за звітний період  4200 - - -21 008 - - - -21 008
Збільшення капіталу в підприємствах  4210 27 240 - - - - - 27 240
Зменшення капіталу в підприємствах  4220   - - - - - -
Інші зміни в капіталі  4290   - - - - - -
Разом змін в капіталі  4300 27 240 - -21 008 - - - 6 232
Залишок на кінець року 4310 135 542 - 9 801 - - - 145 343
                   
Керівник (посадова особа)         О.М.Танська
        (підпис)     (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби)         М.М.Ленько
        (підпис)     (ініціали та прізвище)
                        Додаток 5
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
                       
                              КОДИ
                            Дата (рік, місяць, число)     01
Суб’єкт бухгалтерського обліку в державному секторі/бюджет ДНЗ №3" Магнолія" комбінованого типу за ЄДРПОУ 22414601
Територія м.Стрий, вул.1 -го Листопада 2 за КОАТУУ 4611200000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Орган державного управління   за КОДУ  
Вид економічної діяльності   за КВЕД  
Одиниця виміру: грн.                              
Періодичність: річна                                  
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2018 рік
                              Форма № 5-дс    
І. Основні засоби
Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Переоцінка
(дооцінка +, уцінка -)
Вибуття за звітний рік Надійшло за рік Зменшення/відновлення корисності Нарахована амортизація за звітний рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року Діапазон корисного використання
первісна (переоцінена) вартість знос первісної (переоціненої) вартості зносу первісна (переоцінена) вартість накопичена амортизація первісна (переоцінена) вартість знос первісної (переоціненої) вартості зносу первісна (переоцінена) вартість знос від до
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Інвестиційна нерухомість 010 - - - - - - - - - - - - - - - -
Земельні ділянки 020 - - - - - - - - - - - - - - - -
Капітальні витрати на поліпшення земель 030 - - - - - - - - - - - - - - - -
Будівлі, споруди та передавальні пристрої 040 240 620 240 620 - - - - - - - - - - 240 620 240 620 - -
Машини та обладнання 050 63 534 28 692 - - 2 017 2 017 9 286 - - 8 216 - - 70 803 34 891 - -
Транспортні засоби 060 - - - - - - - - - - - - - - - -
Інструменти, прилади, інвентар 070 188 188 - - - - - - - - - - 188 188 - -
Тварини та багаторічні насадження 080 302 302 - - - - - - - - - - 302 302 - -
Інші основні засоби 090 507 507 - - - - - - - - - - 507 507 - -
Музейні фонди 100 - - - - - - - - - - - - - - - -
Бібліотечні фонди 110 1 126 563 - - - - - - - - - - 1 126 563 - -
Малоцінні необоротні матеріальні активи 120 96 601 48 303 - - 218 218 17 954 9 086 - - - - 114 337 57 171 - -
Білизна, постільні речі, одяг та взуття 130 14 740 7 370 - - - - - - - - - - 14 740 7 370 - -
Інвентарна тара 140 - - - - - - - - - - - - - - - -
Необоротні матеріальні активи спеціального призначення 150 - - - - - - - - - - - - - - - -
Природні ресурси 160 - - - - - - - - - - - - - - - -
Інші необоротні матеріальні активи 170 - - - - - - - - - - - - - - - -
Усього 180 417618 326545 0 0 2235 2235 27240 9086 0 8216 0 0 442623 341612 0 0
                                   
З рядка 180 графа 7                         Вартість основних засобів, які вибули внаслідок :          
  - безоплатної передачі (внутрівідомча передача)             (181)    
  - продажу             (182)    
  - крадіжки, нестачі             (183)    
  - списання, як непридатні             (184) 2235  
                     
З рядка 180 графа 9                 збільшення вартості основних засобів в результаті :                  
  - придбання             (185) 18740  
  - реконструкції, добудови, дообладнання,              (186)    
  - безкоштовного отримання за операціями внутрівідомчої передачі             (187)    
  - отримання благодійних грантів, дарунків                   (188) 8500  
                                   
З рядка 180 графа 15   вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності,  користування та розпорядження (189)    
     залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (190)    
     вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись (191)    
     вартість основних засобів, які утримуються для продажу, передачі без оплати (192)    
    вартість безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрівідомчої передачі) (193)    
З рядка 180 графа 16   знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності,  користування та розпорядження (194)    
ІV. Виробничі запаси
Найменування показника Код рядка Надходження за рік Вибуття Балансова вартість на кінець року Зміна вартості на дату балансу
всього з них витрачено  на потреби установи збільшення до чистої вартості реалізації[1] уцінка
1 2 3 4 5 6 7 8
Продукти харчування 360 282 043 279 915 279 915 36 802 - -
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 370 686 727 727 658 - -
Будівельні матеріали 380 - - - - - -
Пально-мастильні матеріали 390 - - - - - -
Запасні частини 400 - - - - - -
Тара 410 - - - 157 - -
Сировина і матеріали 420 - - - - - -
Інші виробничі запаси 430 - - - - - -
Готова продукція 440 - - - - - -
Малоцінні та швидкозношувані предмети 450 8 494 9 239 - 881 - -
Державні матеріальні резерви та запаси 460 - - - - - -
Активи для розподілу, передачі, продажу 470 - - - - - -
Інші нефінансові активи 480 - - - - - -
Незавершене виробництво запасів 490 - - - - - -
Усього 500 291 223 289 881 280 642 38 498 - -
               
З рядка 500 графа 6  Балансова вартість запасів:            
оформлених в заставу    (501)        
переданих на комісію    (502)        
переданих у переробку   (503)        
відображених за чистою вартістю реалізації (504)        
відображених за відновлювальною вартістю (505)        
______________              
[1] Визначається за п. 5 розділу ІІІ Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси»
VI. Зобов’язання
Групи зобов’язань Код рядка Усього на початок року Усього на кінець року У т. ч. за строками
до 12 місяців більше 12 місяців
1 2 3 4 5 6
Довгострокові 600 - - - -
Поточні 610 5 669 7 998 7 998 -
Доходи майбутніх періодів 620 - - - -
           
VII. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т.ч. по строках погашення
до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців
1 2 3 4 5 6
Довгострокова дебіторська заборгованість 650 - - - -
Поточна дебіторська заборгованість 660 1 025 1 025 - -
           
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості  (661)  
Прострочена дебіторська заборгованість                                              ______ (662)  
     з неї:  
матеріали передано до суду, ведеться позовна робота
винесено рішення суду, виконавче провадження
проти дебітора порушено справу про банкрутство:
заборгованість заявлена та визнана
заборгованість заявлена та не визнана
заборгованість не заявлена
стосовно дебітора проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті ліквідації
           
 
VIII. Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів    
Найменування показника Код рядка На початок звітного року На кінець звітного року    
1 2 3 4    
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у національній валюті, у тому числі в: 670 15 884 12 807    
касі 671        
казначействі на реєстраційних рахунках 672 15 884 12 807    
казначействі на інших рахунках 673 - -    
установах банків на поточних та інших рахунках 674 - -    
установах банків у тимчасовому розпорядженні 675 - -    
дорозі 676 - -    
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у іноземній валюті, у тому числі: 680 - -    
на поточних рахунках 681 - -    
інші кошти в іноземній валюті 682 - -    
           
IX. Доходи та витрати
Найменування показника Код рядка За рік
1 2 3
Доходи від обмінних і необмінних операцій, визнані протягом звітного періоду, - усього 760 2 389 605
    у тому числі:    
від обмінних операцій:    
бюджетні асигнування 770 2 249 061
надання послуг 780 132 044
продаж 790 -
операцій з капіталом 800 -
продаж нерухомого майна 810 -
відсотки 820 -
роялті 830 -
дивіденди 840 -
інші доходи від обмінних операцій 850 -
у тому числі:
курсова різниця
851 -
дооцінка активів в межах суми попередньої уцінки 852 -
відновлення корисності активів 853 -
від необмінних операцій:    
податкові надходження 860 -
неподаткові надходження 870 -
трансферти 880 -
гранти та дарунки 890 8 500
надходження до державних цільових фондів 900 -
списаних зобов'язань, що не підлягають погашенню 910 -
Інші витрати - усього 920 9 400
    у тому числі:    
інші витрати за обмінними операціями  930 900
    з них:
курсова різниця 
931 -
витрати, пов’язані з реалізацією активів  932 -
уцінка активів  933 -
втрати від зменшення корисності активів  934 -
інші витрати за необмінними операціями  940 8 500
з них:
витрати, пов’язані з передачею активів, що передають суб’єкти державного сектору суб’єктам господарювання, фізичним особам та іншим суб’єктам державного сектору для виконання цільових заходів 
941 -
неповернення депозитів  942 -
     
Сума отриманих активів, робіт (послуг) у натуральній формі (950)  
Сума витрат, визнаних у зв'язку з недоотриманням раніше визнаних доходів (960)  
     
ХІІ. Біологічні активи
Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
залишок на початок року надійшло за рік вибуло за рік нараховано амортизації за рік зменшення/відновлення корисності залишок на кінець року залишок на початок року надійшло за рік зміни вартості за рік вибуло за рік залишок на кінець року
Первісна вартість Накопичена амортизація первісна вартість накопичена вартість первісна вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Довгострокові біологічні активи –усього
в тому числі:
1140 302 302 - - - - - 302 302 - - - - -
робоча худоба 1141 - - - - - - - - - - - - - -
продуктивна худоба 1142 - - - - - - - - - - - - - -
багаторічні насадження 1143 302 302 - - - - - 302 302 - - - - -
інші довгострокові біологічні акти 1144 - - - - - - - - - - - - - -
Поточні біологічні активи –усього
в тому числі:
1150 - - - - - - - - - - - - - -
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1151 - - - - - - - - - - - - - -
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1152 - - - - - - - - - - - - - -
Інші поточні біологічні активи 1153 - - - - - - - - - - - - - -
                               
Усього 1190 302 302 - - - - - 302 302 - - - - -
                               
З рядка 1190 графа 10  і графа 16                балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені           
  законодавством обмеження права власності       (1191)      
  балансова вартість біологічних активів, переданих у заставу              
  як забезпечення зобов’язань           (1192)      
                               
З рядка 1190 графа 13 вартість придбаних біологічних активів         (1193)      
                                                    вартість безоплатно отриманих біологічних активів      (1194)      
З рядка 1190 графа 15               вартість реалізованих біологічних активів        (1195)      
                                                    вартість безоплатно переданих біологічних активів      (1196)      
            Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
   
               
               
ЗВІТ    
про надходження та використання коштів загального фонду (форма      №2д,       №2м)        
за  2018 р.    
                коди    
Установа ДНЗ №3" Магнолія" комбінованого типу за ЄДРПОУ 22414601    
Територія м.Стрий, вул.1 -го Листопада 2 за КОАТУУ 4611200000    
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430    
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  350 Міністерство фінансів України      
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету        
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 01 -    
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) - -    
Періодичність: квартальна, річна                    
Одиниця виміру: грн, коп.                    
 
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)    
   
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9    
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 2 290 760.00 2 290 760.00 - 2 258 515.02 2 258 515.02 -    
у тому числі:
Поточні видатки
2000 020 2 290 760.00 - - 2 258 515.02 2 258 515.02 -    
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 1 846 500.00 - - 1 844 669.45 1 844 669.45 -    
Оплата праці  2110 040 1 500 500.00 1 500 500.00 - 1 499 130.16 1 499 130.16 -    
  Заробітна плата 2111 050 1 500 500.00 - - 1 499 130.16 1 499 130.16 -    
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - -    
Нарахування на оплату праці 2120 070 346 000.00 346 000.00 - 345 539.29 345 539.29 -    
Використання товарів і послуг 2200 080 443 660.00 - - 413 729.31 413 729.31 -    
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 18 400.00 - - 18 283.24 18 283.24 -    
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 750.00 750.00 - 685.18 685.18 -    
Продукти харчування 2230 110 149 400.00 149 400.00 - 144 952.52 144 952.52 -    
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 31 100.00 - - 26 511.30 26 511.30 -    
Видатки на відрядження 2250 130 910.00 - - 899.98 899.98 -    
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - -    
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150 243 100.00 243 100.00 - 222 397.09 222 397.09 -    
  Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - -    
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 5 400.00 - - 5 079.96 5 079.96 -    
  Оплата електроенергії 2273 180 17 200.00 - - 13 605.63 13 605.63 -    
  Оплата природного газу 2274 190 220 500.00 - - 203 711.50 203 711.50 -    
  Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - - -    
  Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - -    
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 - - - - - -    
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - -    
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 - - - - - -    
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 250 - - - - - -    
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 260 - - - - - -    
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 270 - - - - - -    
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - -    
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - -    
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - -    
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - -    
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - -    
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - -    
Стипендії  2720 340 - - - - - -    
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - -    
Інші поточні видатки 2800 360 600.00 - - 116.26 116.26 -    
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - -    
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - -    
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - -    
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - -    
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -    
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 420 - - - - - -    
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -    
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - -    
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 450 - - - - - -    
Реконструкція  та  реставрація  3140 460 - - - - - -    
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -    
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - - -    
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - -    
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -    
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -    
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -    
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - -    
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - -    
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - -    
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -    
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - -    
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -    
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - -    
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - -    
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -    
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -    
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -    
Інші видатки 5000 640 X 51 010.00 X X X X    
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -    
 1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                    
Керівник          О.М.Танська      
      (підпис)   (ініціали, прізвище)      
Головний бухгалтер         М.М.Ленько      
16січня 2019 року     (підпис)   (ініціали, прізвище)      
                Додаток 2
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
               
ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма№ 4-1д,  № 4-1м),          
за  2018 р.
                          коди
Установа ДНЗ №3" Магнолія" комбінованого типу за ЄДРПОУ 22414601
Територія м.Стрий, вул.1 -го Листопада 2 за КОАТУУ 4611200000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  350 Міністерство фінансів України    
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету    
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 01 -
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) - -
Періодичність: місячна, квартальна, річна.                            
Одиниця виміру: грн, коп.                            
Показники КЕКВ Код рядка Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Отримано залишок Надій-шло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі
перерахо-вані з рахунків в установах банків спрямовано на погашення заборгованості загального фонду усього у тому числі на рахунках в устано-вах банків
усього у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Надходження коштів – усього Х 010 149 665.58 15 883.61 - - - 134 013.97 Х Х Х Х 12 807.21 -
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю Х 020 133 781.97 Х Х Х Х 134 013.97 Х Х Х Х Х Х
Від додаткової (господарської) діяльності Х 030 - Х Х Х Х - Х Х Х Х Х Х
Від оренди майна бюджетних установ Х 040 - Х Х Х Х - Х Х Х Х Х Х
Від реалізації в установленому поряду майна (крім нерухомого майна) Х 050 - Х Х Х Х - Х Х Х Х Х Х
Фінансування Х 060 15 883.61 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Видатки -  усього Х 070 149 665.58 Х Х Х Х Х 137 090.37 - - - Х Х
у тому числі:                            
Поточні видатки 2000 080 149 665.58 Х Х Х Х Х 137 090.37 - - - Х Х
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Оплата праці  2110 100 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Заробітна плата 2111 110 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 120 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Нарахування на оплату праці 2120 130 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Використання товарів і послуг 2200 140 149 665.58 Х Х Х Х Х 137 090.37 - - - Х Х
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Продукти харчування 2230 170 149 665.58 Х Х Х Х Х 137 090.37 - - - Х Х
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Видатки на відрядження 2250 190 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 210 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата теплопостачання 2271 220 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 230 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата електроенергії 2273 240 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата природного газу 2274 250 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата інших енергоносіїв 2275 260 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата енергосервісу 2276 270 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 310 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 320 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 330 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Поточні трансферти 2600 340 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Соціальне забезпечення 2700 380 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Стипендії  2720 400 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Інші виплати населенню 2730 410 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Інші поточні видатки 2800 420 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні видатки 3000 430 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Придбання основного капіталу 3100 440 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 480 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальний ремонт 3130 490 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 510 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Реконструкція  та  реставрація  3140 520 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 540 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Створення державних запасів і резервів 3150 560 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 570 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти 3200 580 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти населенню 3240 620 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
                             
Керівник              О.М.Танська            
      (підпис)       (ініціали, прізвище)            
Головний бухгалтер             М.М.Ленько            
16січня 2019 року     (підпис)       (ініціали, прізвище)            
                             
              Додаток 3
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
 
               
ЗВІТ  
про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень  
(форма № 4-2д,  № 4-2м),                
за  2018 р.  
                    коди
Установа ДНЗ №3" Магнолія" комбінованого типу за ЄДРПОУ 22414601
Територія м.Стрий, вул.1 -го Листопада 2 за КОАТУУ 4611200000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  350 Міністерство фінансів України      
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету - -  
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 01 -  
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) - -  
Періодичність: місячна, квартальна, річна.                      
Одиниця виміру: грн, коп.                      
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено
на звітний рік
Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків усього у тому числі на рахунках в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Надходження коштів – усього Х 010 8 500.00 - - - 8 500.00 Х Х - -
Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків Х 020 8 500.00 Х Х Х 8 500.00 Х Х Х Х
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб Х 030 - Х Х Х - Х Х Х Х
Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; державних і комунальних вищих навчальних закладів, державних наукових установ, державних і комунальних закладів культури як відсотків, нарахованих на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти Х 040 - Х Х Х - Х Х Х Х
Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки Х 050 - Х Х Х - Х Х Х Х
Фінансування Х 060 - Х Х Х Х Х Х Х Х
Видатки та надання кредитів- усього Х 070 8 500.00 Х Х Х Х 8 500.00 - Х Х
у тому числі:                      
Поточні видатки 2000 080 8 500.00 Х Х Х Х 8 500.00 - Х Х
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 - Х Х Х Х - - Х Х
Оплата праці  2110 100 - Х Х Х Х - - Х Х
  Заробітна плата 2111 110 - Х Х Х Х - - Х Х
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 120 - Х Х Х Х - - Х Х
Нарахування на оплату праці 2120 130 - Х Х Х Х - - Х Х
Використання товарів і послуг 2200 140 8 500.00 Х Х Х Х 8 500.00 - Х Х
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 8 500.00 Х Х Х Х 8 500.00 - Х Х
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 - Х Х Х Х - - Х Х
Продукти харчування 2230 170 - Х Х Х Х - - Х Х
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 - Х Х Х Х - - Х Х
Видатки на відрядження 2250 190 - Х Х Х Х - - Х Х
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - Х Х Х Х - - Х Х
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 210 - Х Х Х Х - - Х Х
  Оплата теплопостачання 2271 220 - Х Х Х Х - - Х Х
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 230 - Х Х Х Х - - Х Х
  Оплата електроенергії 2273 240 - Х Х Х Х - - Х Х
  Оплата природного газу 2274 250 - Х Х Х Х - - Х Х
  Оплата інших енергоносіїв 2275 260 - Х Х Х Х - - Х Х
  Оплата енргосервісу 2276 270 - Х Х Х Х - - Х Х
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 - Х Х Х Х - - Х Х
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 - Х Х Х Х - - Х Х
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 - Х Х Х Х - - Х Х
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 310 - Х Х Х Х - - Х Х
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 320 - Х Х Х Х - - Х Х
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 330 - Х Х Х Х - - Х Х
Поточні трансферти 2600 340 - Х Х Х Х - - Х Х
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 - Х Х Х Х - - Х Х
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 - Х Х Х Х - - Х Х
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 - Х Х Х Х - - Х Х
Соціальне забезпечення 2700 380 - Х Х Х Х - - Х Х
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - Х Х Х Х - - Х Х
Стипендії  2720 400 - Х Х Х Х - - Х Х
Інші виплати населенню 2730 410 - Х Х Х Х - - Х Х
Інші поточні видатки 2800 420 - Х Х Х Х - - Х Х
Капітальні видатки 3000 430 - Х Х Х Х - - Х Х
Придбання основного капіталу 3100 440 - Х Х Х Х - - Х Х
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 - Х Х Х Х - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - Х Х Х Х - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 - Х Х Х Х - - Х Х
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 480 - Х Х Х Х - - Х Х
Капітальний ремонт 3130 490 - Х Х Х Х - - Х Х
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 - Х Х Х Х - - Х Х
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 510 - Х Х Х Х - - Х Х
Реконструкція  та  реставрація  3140 520 - Х Х Х Х - - Х Х
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 - Х Х Х Х - - Х Х
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 540 - Х Х Х Х - - Х Х
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 - Х Х Х Х - - Х Х
Створення державних запасів і резервів 3150 560 - Х Х Х Х - - Х Х
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 570 - Х Х Х Х - - Х Х
Капітальні трансферти 3200 580 - Х Х Х Х - - Х Х
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 - Х Х Х Х - - Х Х
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 - Х Х Х Х - - Х Х
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 - Х Х Х Х - - Х Х
Капітальні трансферти населенню 3240 620 - Х Х Х Х - - Х Х
Внутрішнє кредитування 4100 630 - Х Х Х Х - - Х Х
Надання внутрішніх кредитів 4110 640 - Х Х Х Х - - Х Х
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 650 - Х Х Х Х - - Х Х
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 660 - Х Х Х Х - - Х Х
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 670 - Х Х Х Х - - Х Х
Зовнішнє кредитування 4200 680 - Х Х Х Х - - Х Х
Надання зовнішніх кредитів 4210 690 - Х Х Х Х - - Х Х
                       
Керівник      О.М.Танська        
  (підпис)   (ініціали, прізвище)          
Головний бухгалтер     М.М.Ленько        
  (підпис)   (ініціали, прізвище)          
16січня 2019 року                      
                       
                Додаток 4
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
               
ЗВІТ  
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма№ 4-3д,  № 4-3м)        
за  2018 р.  
                      коди
Установа ДНЗ №3" Магнолія" комбінованого типу за ЄДРПОУ 22414601
Територія м.Стрий, вул.1 -го Листопада 2 за КОАТУУ 4611200000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету    350 Міністерство фінансів України      
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету        
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів   01 -  
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)   - -  
Періодичність: місячна, квартальна, річна                        
Одиниця виміру: грн, коп.                        
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено
на звітний рік
Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Перера-ховано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків усього у тому числі на рахунках в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 9 300.00 9 300.00 - - - 9 286.00 9 286.00 - - -
у тому числі:                        
Поточні видатки 2000 020 - - - - - - - - - -
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 - - - - - - - - - -
Оплата праці  2110 040 - - - - - - - - - -
  Заробітна плата 2111 050 - - - - - - - - - -
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - - - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 070 - - - - - - - - - -
Використання товарів і послуг 2200 080 - - - - - - - - - -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 - - - - - - - - - -
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 - - - - - - - - - -
Продукти харчування 2230 110 - - - - - - - - - -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 - - - - - - - - - -
Видатки на відрядження 2250 130 - - - - - - - - - -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150 - - - - - - - - - -
  Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - - - - - -
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 - - - - - - - - - -
  Оплата електроенергії 2273 180 - - - - - - - - - -
  Оплата природного газу 2274 190 - - - - - - - - - -
  Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - - - - - - -
  Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 - - - - - - - - - -
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - - - - - -
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 - - - - - - - - - -
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 250 - - - - - - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 260 - - - - - - - - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 270 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - - - - - -
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - - - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - - - - - -
Стипендії  2720 340 - - - - - - - - - -
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - - - - - -
Інші поточні видатки 2800 360 - - - - - - - - - -
Капітальні видатки 3000 370 9 300.00 - - - - 9 286.00 9 286.00 - - -
Придбання основного капіталу 3100 380 9 300.00 - - - - 9 286.00 9 286.00 - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 9 300.00 - - - - 9 286.00 9 286.00 - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - - - - - -
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 420 - - - - - - - - - -
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - - - - - -
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - - - - - -
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 450 - - - - - - - - - -
Реконструкція  та  реставрація  3140 460 - - - - - - - - - -
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - - - - - -
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - - - - - - -
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - - - - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - - - - - -
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - - - - - -
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - - - - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - - - - - -
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - - - - - -
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - - - - - -
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - - - - - -
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - - - - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - - - - - -
Інші видатки 5000 640 X 9 300.00 X X X X X X X X
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                        
                         
Керівник        О.М.Танська        
  (підпис)     (ініціали, прізвище)          
Головний бухгалтер       М.М.Ленько        
  (підпис)     (ініціали, прізвище)          
16січня 2019 року                        
                         
                  Додаток 7
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
                 
                 
ЗВІТ
про заборгованість за бюджетними коштами (форма   № 7д,     №7м)          
на 1 січня 2019 р.
                        коди
Установа ДНЗ №3" Магнолія" комбінованого типу за ЄДРПОУ   22414601
Територія м.Стрий, вул.1 -го Листопада 2 за КОАТУУ   4611200000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ   430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  350 Міністерство фінансів України  
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету - -
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 01 -
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) - -
Періодичність: місячна, квартальна, річна.                        
Одиниця виміру: грн, коп.                        
Форма складена:    за загальним, спеціальним фондом (необхідне підкреслити).  
Показники КЕКВ Код рядка Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість Зареєстровані бюджетні фінансові
зобов’язання на кінець
звітного періоду (року)
на початок звітного року, усього на кінець звітного періоду (року) списана за період з початку звітного року на початок
звітного року, усього
на кінець звітного періоду (року) списана за період з початку звітного року
усього з неї прострочена усього з неї
прострочена термін оплати якої не настав
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Доходи Х 010 667.20 1 025.34 - - 5 669.36 7 997.51 - Х - Х
Видатки - усього Х 020 - - - - - - - - - -
у тому числі:
Поточні  видатки
2000 030 - - - - - - - - - -
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 040 - - - - - - - - - -
Оплата праці  2110 050 - - - - - - - - - -
  Заробітна плата 2111 060 - - - - - - - - - -
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 070 - - - - - - - - - -
Нарахування на  оплату праці  2120 080 - - - - - - - - - -
Використання товарів і послуг 2200 090 - - - - - - - - - -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 100 - - - - - - - - - -
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 110 - - - - - - - - - -
Продукти харчування 2230 120 - - - - - - - - - -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 130 - - - - - - - - - -
Видатки на відрядження 2250 140 - - - - - - - - - -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 150 - - - - - - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 160 - - - - - - - - - -
  Оплата теплопостачання 2271 170 - - - - - - - - - -
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 180 - - - - - - - - - -
  Оплата електроенергії 2273 190 - - - - - - - - - -
  Оплата природного газу 2274 200 - - - - - - - - - -
  Оплата інших енергоносіїв 2275 210 - - - - - - - - - -
  Оплата енергосервісу 2276 220 - - - - - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 230 - - - - - - - - - -
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 240 - - - - - - - - - -
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 250 - - - - - - - - - -
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 260 - - - - - - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 270 - - - - - - - - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 280 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти 2600 290 - - - - - - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 300 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 310 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 320 - - - - - - - - - -
Соціальне забезпечення 2700 330 - - - - - - - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 340 - - - - - - - - - -
Стипендії  2720 350 - - - - - - - - - -
Інші виплати населенню 2730 360 - - - - - - - - - -
Інші поточні видатки 2800 370 - - - - - - - - - -
Капітальні  видатки 3000 380 - - - - - - - - - -
Придбання основного капіталу1 3100 390 - - - - - - - - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 400 - - - - - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 410 - - - - - - - - - -
 Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 420 - - - - - - - - - -
   Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 430 - - - - - - - - - -
Капітальний ремонт 3130 440 - - - - - - - - - -
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 450 - - - - - - - - - -
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 460 - - - - - - - - - -
Реконструкція  та  реставрація  3140 470 - - - - - - - - - -
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 480 - - - - - - - - - -
  Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 490 - - - - - - - - - -
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 500 - - - - - - - - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 510 - - - - - - - - - -
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 520 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 530 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 540 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 550 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 560 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 570 - - - - - - - - - -
Разом2 х 580 667.20 1 025.34 - - 5 669.36 7 997.51 - - - -
1 У місячній бюджетній звітності рядки з 390 по 570 не заповнюються.
2 Складається із суми рядків "Доходи" та "Видатки - усього".
                 
Керівник                О.М.Танська  
            (підпис)   (ініціали, прізвище)    
Головний бухгалтер               М.М.Ленько  
16січня 2019 року           (підпис)   (ініціали, прізвище)