Кошторис 2019

      ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04 грудня 2015 року N 1118
           
                                                                                                                                                         Затверджений у сумі:  
      Два мільйона шістсот дев'яносто дев'ять тисяч двісті гривень 00 копійок(2 699 200,00 грн.)  
                        (сума словами і цифрами)
           
           
      Начальник міського відділу освіти  
  (посада)  
      О.Я. Матвіїв  
  (підпис) (ініціали і призвище)  
         
       (число, місяць, рік)  
        М.П.
           
КОШТОРИС   
на 2019 рік  
22414601 Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)№ 3 «Магнолія» комбінованого типу  
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)  
м.Стрий  
(найменування міста, району, області)  
Вид бюджету місцевий  
           
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)№ 3 «Магнолія» комбінованого типу  
           
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  
           
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) * )  
(грн)  
  Код Усього на рік  РАЗОМ   
Найменування загальний фонд спеціальний фонд  
1 2 3 4 5  
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 2 549 600,00 149 600,00 2 699 200,00  
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 2 549 600,00 х 2 549 600,00  
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х х 149 600,00 149 600,00  
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х 149 600,00 149 600,00  
(розписати за підгрупами)   х      
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 х 149 600,00 149 600,00  
інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х      
(розписати за підгрупами)   х      
 інші надходження, у тому числі:   х      
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   х      
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)   х      
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   х      
  х ** **  
Внутрішнє фінансування 200000   х 149 600,00 149 600,00  
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів 208000   х 149 600,00 149 600,00  
На початок періоду 208100   х 149 600,00 149 600,00  
           
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ х 2 549 600,00 149 600,00 2 699 200,00  
КРЕДИТІВ - усього          
Поточні видатки 2000 2 549 600,00 149 600,00 2 699 200,00  
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 2 064 900,00   2 064 900,00  
Оплата праці 2110 1 692 600,00   1 692 600,00  
Заробітна плата 2111 1 692 600,00   1 692 600,00  
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112        
Нарахування на оплату праці 2120 372 300,00   372 300,00  
Використання товарів і послуг 2200 483 900,00 149 600,00 633 500,00  
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 7 000,00   7 000,00  
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 2 500,00   2 500,00  
Продукти харчування 2230 175 400,00 149 600,00 325 000,00  
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 32 700,00   32 700,00  
Видатки на відрядження 2250 600,00   600,00  
Видатки та заходи спеціального призначення 2260        
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 264 100,00   264 100,00  
Оплата теплопостачання 2271        
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 5 400,00   5 400,00  
Оплата електроенергії 2273 23 600,00   23 600,00  
Оплата природного газу 2274 235 100,00   235 100,00  
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275        
Оплата енергосервісу 2276        
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 1 600,00   1 600,00  
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281        
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 1 600,00   1 600,00  
Обслуговування боргових зобов'язань 2400        
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410        
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420        
Поточні трансферти 2600        
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610        
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620        
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630        
Соціальне забезпечення 2700        
Виплата пенсій і допомоги 2710        
Стипендії 2720        
Інші виплати населенню 2730        
Інші поточні видатки 2800 800,00   800,00  
Капітальні видатки 3000        
Придбання основного капіталу 3100        
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110        
Капітальне будівництво (придбання) 3120        
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121        
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122        
Капітальний ремонт 3130        
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131        
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132        
Реконструкція та реставрація 3140        
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141        
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142        
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143        
Створення державних запасів і резервів 3150        
Придбання землі та нематеріальних активів 3160        
Капітальні трансферти 3200        
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210        
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220        
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230        
Капітальні трансферти населенню 3240        
Надання внутрішніх кредитів 4110        
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111        
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112        
Надання інших внутрішніх кредитів 4113        
Надання зовнішніх кредитів 4210        
Нерозподілені видатки 9000        
           
           
Завідувач   О.М. Танська  
    (підпис) (ініціали і прізвище)  
           
Головний бухгалтер   М.М. Ленько  
    (підпис) (ініціали і прізвище)  
           
 
(число, місяць, рік)
М.П.***
           
** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".  
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.