Кошторис 2020 р.

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
04.12.2015 № 1118)
 
         
  Три мільйони двісті п'ять тисяч сто грн. 00 коп.                   3 205 100,00
 
  (сума словами і цифрами)
   
  (посада)                      
      0
  (підпис) (ініціали і прізвище)
       
  (число, місяць, рік)   М.П.
         
 КОШТОРИС
на 2020 рік
22414601  Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) №3 "Магнолія" комбінованого типу
(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)
м. Стрий, Львівська обл.
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету  МІСЦЕВИЙ
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету  06  Орган з питань освіти і науки
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)     0611010  Надання дошкільної освіти)
         
        (грн.)
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 3 021 000,00 184 100,00 3 205 100,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 3 021 000,00 х 3 021 000,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х - 184 100,00 184 100,00
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х 184 100,00 184 100,00
(розписати за підгрупами) 25010100   184 100,00 184 100,00
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х - -
(розписати за підгрупами)     - -
інші надходження, у тому числі:   х - -
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   х - -
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету  за типом боргового зобов'язання)   х - -
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   х    
  х ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 3 021 000,00 184 100,00 3 205 100,00
Поточні видатки 2000 3 021 000,00 184 100,00 3 205 100,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 2 548 600,00 - 2 548 600,00
Оплата праці 2110 2 089 000,00 - 2 089 000,00
Заробітна плата 2111 2 089 000,00 - 2 089 000,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 - - -
Нарахування на оплату праці 2120 459 600,00 - 459 600,00
Використання товарів і послуг 2200 471 400,00 184 100,00 655 500,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 9 000,00 - 9 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 2 000,00 - 2 000,00
Продукти харчування 2230 174 000,00 184 100,00 358 100,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 46 400,00 - 46 400,00
Видатки на відрядження 2250 1 100,00 - 1 100,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 238 300,00 - 238 300,00
Оплата теплопостачання 2271 - - -
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 9 700,00 - 9 700,00
Оплата електроенергії 2273 27 400,00 - 27 400,00
Оплата природного газу 2274 199 000,00 - 199 000,00
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 2 200,00 - 2 200,00
Оплата енергосервісу  2276 - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 600,00 - 600,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 600,00 - 600,00
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 - - -
Поточні трансферти 2600 - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 - - -
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 - - -
Соціальне забезпечення 2700 - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 - - -
Стипендії 2720 - - -
Інші виплати населенню 2730 - - -
Інші поточні видатки 2800 1 000,00   1 000,00
Капітальні видатки 3000 - - -
Придбання основного капіталу 3100 - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 - - -
Капітальний ремонт 3130 - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 - - -
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 - - -
Реконструкція та реставрація 3140 - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 - - -
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 - - -
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 - - -
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 - - -
Капітальні трансферти 3200 - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 - - -
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230      
Капітальні трансферти населенню 3240 - - -
Надання внутрішніх кредитів  4110 - -  
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів  4111 - - -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям  4112 - - -
Надання інших внутрішніх кредитів  4113 - - -
Надання зовнішніх кредитів  4210 - - -
Нерозподілені видатки 9000 - - -
         
Керівник     О.М. Танська
  (підпис)   (ініціали і прізвище)
Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу     М.М. Ленько
  (підпис)   (ініціали і прізвище)
       
(число, місяць, рік)        
М.П.***        
         
** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.