Кошторис 2021р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
04.12.2015 № 1118)
 
         
  Чотири мільйони пятдесят шість тисяч девятсот грн., 00 коп.  4056900,00 грн.
 
  (сума словами і цифрами)
   
  (посада)                      
       
  (підпис) (ініціали і прізвище)
       
  (число, місяць, рік)   М.П.
         
 КОШТОРИС
на 2021 рік
22414601  Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) №3 "Магнолія" комбінованого типу
(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)
м. Стрий, Стрийський район, Львівська область
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету  МІСЦЕВИЙ
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету  06  Орган з питань освіти і науки
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)     0611010  Надання дошкільної освіти)
         
        (грн.)
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 3 893 600,00 163 300,00 4 056 900,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 3 893 600,00 х 3 893 600,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х - 163 300,00 163 300,00
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х 163 300,00 163 300,00
(розписати за підгрупами) 25010100   163 300,00 163 300,00
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х - -
(розписати за підгрупами)     - -
інші надходження, у тому числі:   х - -
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   х - -
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету  за типом боргового зобов'язання)   х - -
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   х    
  х ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 3 893 600,00 163 300,00 4 056 900,00
Поточні видатки 2000 3 893 600,00 163 300,00 4 056 900,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 3 409 800,00 - 3 409 800,00
Оплата праці 2110 2 794 900,00 - 2 794 900,00
Заробітна плата 2111 2 794 900,00 - 2 794 900,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 - - -
Нарахування на оплату праці 2120 614 900,00 - 614 900,00
Використання товарів і послуг 2200 482 800,00 163 300,00 646 100,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 10 000,00 - 10 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 2 600,00 - 2 600,00
Продукти харчування 2230 211 200,00 163 300,00 374 500,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 55 500,00 - 55 500,00
Видатки на відрядження 2250 2 200,00 - 2 200,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 200 300,00 - 200 300,00
Оплата теплопостачання 2271 - - -
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 11 200,00 - 11 200,00
Оплата електроенергії 2273 53 100,00 - 53 100,00
Оплата природного газу 2274 132 200,00 - 132 200,00
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 3 800,00 - 3 800,00
Оплата енергосервісу  2276 - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 1 000,00 - 1 000,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 1 000,00 - 1 000,00
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 - - -
Поточні трансферти 2600 - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 - - -
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 - - -
Соціальне забезпечення 2700 - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 - - -
Стипендії 2720 - - -
Інші виплати населенню 2730 - - -
Інші поточні видатки 2800 1 000,00   1 000,00
Капітальні видатки 3000 - - -
Придбання основного капіталу 3100 - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 - - -
Капітальний ремонт 3130 - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 - - -
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 - - -
Реконструкція та реставрація 3140 - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 - - -
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 - - -
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 - - -
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 - - -
Капітальні трансферти 3200 - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 - - -
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230      
Капітальні трансферти населенню 3240 - - -
Надання внутрішніх кредитів  4110 - -  
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів  4111 - - -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям  4112 - - -
Надання інших внутрішніх кредитів  4113 - - -
Надання зовнішніх кредитів  4210 - - -
Нерозподілені видатки 9000 - - -
         
Керівник     О.М. Танська
  (підпис)   (ініціали і прізвище)
Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу     М.М. Ленько
  (підпис)   (ініціали і прізвище)
       
(число, місяць, рік)        
М.П.***        
         
** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.