Кошторис на 2018 рік

     

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04 грудня 2015 року N 1118

 
         

 

Затверджений у сумі:

 
     

Два мільйона триста сорок одна тисяча двісті п'ятдесят гривень 00 копійок(2 341 250,00 грн.)

 
     

                  (сума словами і цифрами)

         

 

         

 

       

 

 

(посада)

 
       

 

 

(підпис)

(ініціали і призвище)

 
       

 

     

 (число, місяць, рік)

 
       

М.П.

         

 

КОШТОРИС 

 

на 2018 рік

 

22414601 Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)№ 3 «Магнолія» комбінованого типу

 

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

 

м.Стрий

 

(найменування міста, району, області)

 

Вид бюджету місцевий

 
         

 

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)№ 3 «Магнолія» комбінованого типу

 
         

 

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

 
         

 

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) )

 

(грн)

 
 

Код

Усього на рік 

РАЗОМ 

 

Найменування

загальний фонд

спеціальний фонд

 

1

2

3

4

5

 

НАДХОДЖЕННЯ - усього

х

2 193 350,00

147 900,00

2 341 250,00

 

Надходження коштів із загального фонду бюджету

х

2 193 350,00

х

2 193 350,00

 

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:

х

х

147 900,00

147 900,00

 

надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

х

147 900,00

147 900,00

 

(розписати за підгрупами)

 

х

     

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

25010100

х

147 900,00

147 900,00

 

інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

х

     

(розписати за підгрупами)

 

х

     

 інші надходження, у тому числі:

 

х

     

інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

 

х

     

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)

 

х

     

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

 

х

     
 

х

**

**

 
         

 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ

х

2 193 350,00

147 900,00

2 341 250,00

 

КРЕДИТІВ - усього

         

Поточні видатки

2000

2 193 350,00

147 900,00

2 341 250,00

 

Оплата праці

2110

1 471 100,00

 

1 471 100,00

 

Заробітна плата

2111

1 471 100,00

 

1 471 100,00

 

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

       

Нарахування на оплату праці

2120

323 700,00

 

323 700,00

 

Використання товарів і послуг

2200

397 950,00

147 900,00

545 850,00

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

5 400,00

 

5 400,00

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

750,00

 

750,00

 

Продукти харчування

2230

153 400,00

147 900,00

301 300,00

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

27 500,00

 

27 500,00

 

Видатки на відрядження

2250

       

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

       

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

210 900,00

 

210 900,00

 

Оплата теплопостачання

2271

       

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

5 400,00

 

5 400,00

 

Оплата електроенергії

2273

10 000,00

 

10 000,00

 

Оплата природного газу

2274

195 500,00

 

195 500,00

 

Оплата інших енергоносіїв

2275

       

Оплата енергосервісу

2276

       

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

       

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

       

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

       

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

       

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

       

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

       

Поточні трансферти

2600

       

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

       

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

       

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

       

Соціальне забезпечення

2700

       

Виплата пенсій і допомоги

2710

       

Стипендії

2720

       

Інші виплати населенню

2730

       

Інші поточні видатки

2800

600,00

 

600,00

 

Капітальні видатки

3000

       

Придбання основного капіталу

3100

       

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

       

Капітальне будівництво (придбання)

3120

       

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

       

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

       

Капітальний ремонт

3130

       

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

       

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

       

Реконструкція та реставрація

3140

       

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

       

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

       

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

       

Створення державних запасів і резервів

3150

       

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

       

Капітальні трансферти

3200

       

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

       

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

       

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

       

Капітальні трансферти населенню

3240

       

Надання внутрішніх кредитів

4110

       

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

       

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

       

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

       

Надання зовнішніх кредитів

4210

       

Нерозподілені видатки

9000

       
         

 

         

 

 

(число, місяць, рік)

М.П.***

* Виноску виключено

         

** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".

 

*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.