ПОДАТКОВИЙ ЗВІТ про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2019 р.

Поля обов'язкові для заповнення.
Відмітка про одержання
(Відмітка про одержання (штамп контролюючого органу, до якого подається Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації)
. ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 17 червня 2016 року № 553
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 квітня 2017 року № 469)
 

1

ПОДАТКОВИЙ ЗВІТ
про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації

X
Звітний
 
Звітний новий
 
Уточнюючий

2*

Звітний (податковий) період
2019
року
 
Місяць1
X
Рік            

3

Звітний (податковий) період, що уточнюється
 
року
 
Місяць1
 
Рік            

4*

Неприбуткова установа (організація):
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ДИТЯЧИЙ САДОК) №3 "МАГНОЛІЯ" КОМБІНОВАНОГО ТИПУ
(повне найменування згідно з реєстраційними документами)

5*

Код за ЄДРПОУ
22414601
Код виду економічної діяльності (КВЕД)
85.10

6*

Податкова адреса:
Поштовий індекс:
82400
Телефон
7-04-74
Мобільний телефон
 
Факс
 
УКРАЇНА, 82400, ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.СТРИЙ, ВУЛ. 1-ГО ЛИСТОПАДА, БУД. 2

7*

Рішення про включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій: дата
15.07.2004
28-1/35

8*

Ознака неприбутковості організації
0031
.

9*

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ,СТРИЙСЬКЕ УПРАВЛІННЯ,СТРИЙСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (М. СТРИЙ)
(найменування контролюючого органу, до якого подається Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації)
 
(грн.)
Показники Код рядка Сума
1 2 3
Частина І
Доходи неприбуткової організації
(сума рядків 1.1 – 1.11)
1
2823468
фактично одержане фінансування бюджетної установи (організації) за загальним фондом 1.1
2598240
залишки коштів бюджетної установи (організації) на спеціальних рахунках, що перейшли з попереднього року 1.2
12807
доходи, одержані бюджетною установою (організацією), що зараховані на рахунки спеціального фонду цієї установи (організації) згідно із затвердженим у встановленому порядку кошторисом 1.3
212421
дотації (субсидії), фінансування, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах технічної допомоги 1.4
 
вартість активів (коштів або майна), вартість товарів (робіт, послуг), отриманих для реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами, та/або для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій 1.5
 
надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, милосердя тощо, у тому числі: 1.6
 
благодійна допомога 1.6.1
 
гуманітарна допомога 1.6.2 ГД
 
суми коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції 1.6.3
 
разові, періодичні, цільові внески та відрахування засновників і членів 1.7
 
сума коштів, які надходять до пенсійних фондів у вигляді внесків на недержавне пенсійне забезпечення 1.8
 
пасивні доходи 1.9
 
вартість активів, отриманих у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) 1.10
 
інші доходи 1.11
 
Видатки (витрати) неприбуткової організації
(сума рядків 2.1 – 2.6)
2
2803835
сума видатків (витрат) бюджетної установи (організації) за загальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів 2.1
2598240
сума видатків (витрат) бюджетної установи (організації) за спеціальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів 2.2
205595
вартість активів (коштів або майна), вартість товарів (робіт, послуг), використаних (переданих) для фінансування видатків на утримання неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами, та/або для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій 2.3
 
безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертвування, милосердя тощо, у тому числі: 2.4
 
благодійна допомога 2.4.1
 
гуманітарна допомога 2.4.2 ГД
 
суми коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції 2.4.3
 
вартість активів, переданих іншим неприбутковим організаціям або зарахованих до бюджету в результаті ліквідації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) 2.5
 
інші видатки (витрати) 2.6
 
Частина ІІ
Сума операції (операцій) нецільового використання активів, у тому числі: 3
 
гуманітарна допомога 3.1 ГД
 
вартість активів (коштів або майна), вартість товарів (робіт, послуг), які використані на цілі інші, ніж фінансування видатків на утримання неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами, та/або для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій 3.2
 
Доходи (прибутки) або їх частини, що розподілені серед засновників (учасників), членів неприбуткової організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб 4
 
Об’єкт оподаткування (рядок 3 + рядок 4) 5
 
Податкове зобов’язання з податку на прибуток підприємств (рядок 5 х _
 
_2/100)
6
 
Виправлення помилок3
Збільшення (зменшення) податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від’ємне) значення (рядок 6 - рядок 6 Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, який уточнюється)), або рядок 7 таблиці 2 додатка ВП до рядків 7–9 Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (+, -) 7
 
Сума штрафу (5 %) при відображенні недоплати у складі Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, який подається за звітний (податковий) період, що настає за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання (рядок 8 таблиці 2 додатка ВП до рядків 7–9 Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації) 8
 
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу ІІ Податкового кодексу України, або рядок 9 таблиці 2 додатка ВП до рядків 7–9 Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації 9
 
Сума штрафу (3 %) при відображенні недоплати в уточнюючому Звіті про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (рядок 7 х 3 %) 10
 
 
Наявність додатків4 ГД5 ВП ФЗ6
 
 
 
 
Наявність поданих
до Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації додатків – форм фінансової звітності6
Баланс (Звіт про фінан- совий стан) Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Звіт про рух грошових коштів Звіт про власний капітал Примітки до річної фінансо-вої звітності Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва Звіт
про
результати фінансової діяльності 7
Баланс Звіт про фінансові результати Баланс Звіт про фінансові результати
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наявність доповнення8
 
Доповнення до Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України)
№ з/п Зміст доповнення
1
-
 
Інформація, наведена у Звіті про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та додатках до нього, є достовірною.
Дата подання
13.02.2020
Керівник (уповноважена особа)*  
ТАНСЬКА ОКСАНА МАР'ЯНІВНА
М.П. (за наявності)
  (підпис) (ініціали та прізвище)
(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта9)
2329810904
Головний бухгалтер
(особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)
 
ЛЕНЬКО МИХАЙЛИНА МИХАЙЛІВНА
  (підпис) (ініціали та прізвище)
(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта9)
3230204326
 
1 Зазначається номер календарного місяця, в якому порушено вимоги пункту 133.4 статті 133 розділу ІІІ Податкового кодексу України та нараховане податкове зобов’язання з податку на прибуток підприємств. Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації складається за період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою в установленому порядку, якщо таке визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення.
2 Зазначається базова (основна) ставка податку на прибуток у відсотках, яка встановлена пунктом 136.1 статті 136 розділу ІІІ Податкового кодексу України.
3 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилки(ок) шляхом уточнення показників Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації відповідно до статті 50 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України.
4 У відповідних клітинках проставляється позначка «+».
5 Заповнюється у разі здійснення операцій з гуманітарною допомогою.
6 Подається відповідно до пункту 46.2 статті 46 розділу І Податкового кодексу України разом зі Звітом про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації. Фінансова звітність є додатком до Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та його невід’ємною частиною.
7 Заповнюється бюджетними установами (організаціями).
8 Заповнюється у разі подання разом зі Звітом про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації доповнення.
9 Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.