Статут

1.      ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1   Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) №3 «Магнолія» комбінованого типу ідентифікаційний код 22414601, створений згідно з рішенням виконавчого комітету Стрийської міської ради Львівської області.

Знаходиться у комунальній  власності.

1.2   Юридична адреса дошкільного закладу:

82400 Львівська обл., м. Стрий, вул. 1-го Листопада, 2, тел.7-04-74. Засновник дошкільного навчального закладу є територіальна громада міста Стрия в особі Стрийської міської ради. Місцевим органом управління є відділ освіти Стрийського міськвиконкому.

Повне найменування закладу:

Дошкільний навчальний заклад  (дитячий садок) №3 «Магнолія» комбінованого типу.

Скорочене найменування закладу: ДНЗ № 3.

1.3   Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4   Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про дошкільний навчальний заклад України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. №305, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.5   Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними  реквізитами, реєстраційний рахунок в органах  Державного казначейства.

1.6   Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти, підготовку дітей до шкільного навчання, догляді та оздоровлення дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку, задоволення потреб дітей з вадами мовлення, здійснення соціально педагогічного патронату сім’ї.

1.7   Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.8   Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним статутом.

1.9   Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

·        реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»; забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

·        дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10        Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначається угодами, що укладені між ними, відповідно до діючого законодавства.

 

2.      КОМПЛЕКТУВАНЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

2.1.      Заклад розрахований на 40 місць.

2.2.      Групи комплектуються за віковими ознаками та на підставі витягів із протоколів  психолого-медико-педагогічної консультації.

2.3.      У дошкільному закладі функціонують три групи:

- дві групи загального розвитку,

           - одна група спеціальна для дітей з порушеннями мовлення.

 

2.4.      Дошкільний заклад має групи з денним та 10.5 годинним режимом перебування дітей.

2.5.      Наповнюваність груп дітьми становить:

            - групи загального розвитку – 20 дітей

            - спеціальна  група – 12 дітей,

         

2.6.      Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно подати:

           1) заяву,

2) копію свідоцтва про народження дитини,

           3) медичні документи згідно форми № 26,

           4) документи про встановлення батьківської плати у разі потреби (довідка про       доходи,  довідка про склад сім”ї),

5) витяг з протоколу засідання  психолого-медико-педагогічної консультації для дітей з порушеннями мовлення.

2.7.      За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі державної та  комунальної форм власності:

- у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування,

- на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють,

- на літній період (75 днів).

2.8.      Відрахування дітей  з дошкільного закладу може здійснюватись:

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють,

- на підставі медичного висновку про стан здоров'я  дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільномк закладі;

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх заміняють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

2.9. Термін письмового повідомлення  батьків або осіб , які  їх заміняють, про відрахування дитини із ДНЗ – 10 днів.

3. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

3.1.           Дошкільний заклад працює за п'ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 год.

Вихідні дні – субота, неділя, святкові дні / згідно із Конституцією України/.

3.2.           Щоденний графік роботи дошкільного закладу - з 8.00 год до 18.30 год.

4.       ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

4.1.       Навчальний рік у дошкільному  закладі починається 1 вересня і закінчуються 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2.       Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3.       План роботи дошкільного закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується завідувачем дошкільного закладу і погоджується  начальником відділу освіти виконкому Стрийської міської ради. План роботи закладу на оздоровчий період погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою.

4.4.       У дошкільному закладі визначена українська мова навчання  і виховання дітей.

4.5.       Навчально-виховний процес у ДНЗ №3 здійснюється за освітніми програмами: державними, комплексними та парціальними, що мають відповідні грифи Міністерства освіти і науки України.

4.6.       Пріоритетним завданням ДНЗ є збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини, формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду та корекція мовлення дітей, корекційно-реабілітаційні заходи, які ґрунтуються на впровадженні в освітньо-виховний та корекційний процес новітніх науково-методичних технологій, які сприяють результативній роботі з  допустимого навчання дітей.

4.7.       Основою навчально-виховного процесу дошкільного навчального закладу є виховання патріотизму, духовної культури, становлення  громадянина нашої незалежної України.

5.       ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

5.1.       Порядок забезпечення продуктами харчування здійснюється на підставі укладених договорів з організаціями, що постачають продукти, відповідно до санітарно-гігієнічних правил і норм.

5.2   У дошкільному закладі встановлено 3-х разове харчування.

 5.3 Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильності зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичного працівника та завідувача дошкільним закладом.

6.       МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАВННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ.

6.1.       Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється органом охорони здоров’я на безоплатній основі Стрийською міською дитячої поліклінікою на підставі постави кабінету Міністрів від 14.06.2002 р. №826 «Про затвердження порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному закладі».

6.2.       Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язково медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3.       Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

7.       УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

7.1.       Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є: діти дошкільного віку, завідувач, педагогічні працівники, медичний працівник, помічники вихователів, батьки або особи, які їх заміняють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2.       За успіхами у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: подяки, премії, грамоти міського, обласного відділу освіти, Міністерства освіти України, грошові винагороди.

7.3.       Права дитини у сфері дошкільної освіти:

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

- захист від будь-яких форм експлуатацій та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності; здоровий спосіб життя.

7.4.       Права батьків або осіб, які їх заміняють:

- обирати і бути обраними до органів  громадського самоврядування закладу;

- звертатись до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- брати участь у покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

- відмовлятись від запропонованих додаткових освітніх послух;

- захищати законні інтереси свої дітей у відповідних державних органах і суді.

Батьки або особи, які їх заміняють, зобов'язані:

- своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;

- своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

- слідкувати за станом здоров'я дитини;

-  інші права, що не суперечить законодавству України.

7.5.       На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

7.6.       Трудові відносини регулюються законодавством України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового  розпорядку.

7.7.       Педагогічні працівники мають право:

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи із дітьми;

- брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

- на підвищення кваліфікації, участь у медичних об'єднаннях, нарадах тощо;

-проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством,

- на захист професійної честі та власної гідності,

- інші права, що не суперечать законодавству України.

7.8.       Педагогічні працівники зобов'язані:

- виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору,

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків,

- забезпечувати емоційний  комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій , які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

- виконувати накази та розпорядження керівництва;

- інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

7.9.       Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу завідувачем.

7.10.  Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із законодавством.

7.11.  Працівники дошкільного закладу у відповідності до п.п. 2,3 розділу «Санітарно-гігієнічні вимоги до особистої гігієни персоналу» Санітарного регламенту для ДНЗ  проходять періодичні  медичні огляди (2 рази на рік).

7.12.  Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників  України, затвердженого Міністерством освіти і науки України

7.13.  Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

8.       УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ.

8.1.       Управління дошкільним закладом здійснюється його засновником – відділом освіти виконавчого комітету Стрийської міської ради.

8.2.       Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади засновником або начальником міського відділу освіти з дотриманням чинного законодавства.

Завідувач дошкільного закладу:

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу; здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

- діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу; відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу, відповідно  до чинного законодавства;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

- затверджує штатний розклад за погодженням із засновником дошкільного закладу;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням із профспілковим комітетом;

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

-  контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментатьну роботу педагогів;

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

- щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх заміняють.

  8.3 На час відпустки завідувача, його відсутності з поважних причин обов’язки завідувача покладаються на вчителя-логопеда.  

  8.4 Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі - педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: завідувач, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи,  які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідувач дошкільним навчальним закладом.

Педагогічна рада закладу:

- розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення,

- організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

- приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.

Кількість засідань педагогічної ради складає не менше 4 разів на рік.

8.4.      Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх заміняють, які скликаються не частіше одного разу на рік (конференція).

Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу - 7, батьків-7.

Термін їх повноважень - 1 рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

 Загальні збори:

- приймають Статут, зміни і доповнення;

- обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

-заслуховують звіт завідувача закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

8.5.      У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу. Кількість засідань ради призначається за потребою.

Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівників дошкільного закладу, батьки, засновники, спонсори та інші).

Ради закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання покращення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст та форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.6.      У дошкільному закладі може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу. Піклувальна рада (у складі 3 осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільною закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

- співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;

- сприяння    зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільної бази дошкільного закладу;

- сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;

- сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров'я учасників навчально-виховного процесу; організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дошкільного закладу;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників; всебічне зміцнення зв'язків між родинами дітей та дошкільним закладом;

- сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

9.      МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1.      Дошкільному закладу передано в оперативне управління земельну ділянку (у постійне користування), будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики, вартість яких відображена в балансі навчального закладу.

9.2.      Відповідно до рішення виконкому Стрийської міської ради, площа земельної ділянки, що закріплена за дошкільним навчальним закладом становить 0.3318 га., на якій розміщуються спортивні та ігрові майданчики, господарські будівлі.

10.       ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

10.1.       Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

- засновника (власника),

 - відповідних бюджетів (для комунальних закладів) у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

- батьків або осіб, які їх замінюють;

- добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

10.2.  Дошкільний заклад за погодженням із засновником має право:

- придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

- здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.3.  Статистична звітність Ф-85-к, Форма 1 - черга про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.

10.4.  Порядок проведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються дошкільні заклади. За рішенням міського відділу освіти Стрийського виконкому бухгалтерський облік здійснюється самостійно.

11.       КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

11.1.  Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.2.  Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється місцевими органами виконавчої влади: відділом освіти Стрийського міськвиконкому.

11.3.  Зміст, форми та періодичність контролю, не пов'язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється відділом освіти Стрийського міськвиконкому згідно із законодавством.

12.       РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

12.1.  Реорганізація та ліквідація дошкільного закладу здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

12.2.  Рішення про реорганізацію дошкільного навчального закладу приймає засновник за наявності навчально-методичної та матеріально-технічної бази, педагогічних кадрів за погодженням з відповідним органом виконавчої влади.

12.3.  Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, яка призначається засновником.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління дошкільним навчальним закладом.

 

 

 

 

 

Завідувач ДНЗ №3 «Магнолія»                                               О.М. Танська

 

 

М.П.