Звіт за І кв.2018р.

      Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
             
                   
                   
                         
      КОДИ          
  Дата (рік, місяць, число)     01              
Установа/бюджет ДНЗ № 3 за ЄДРПОУ 22414601          
Територія м.Стрий вул.1-го Листопада,2 за КОАТУУ 4611200000          
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430          
Орган державного управління   за КОДУ          
Вид економічної діяльності   за КВЕД            
Одиниця виміру: грн.                
Періодичність: квартальна, річна                        
БАЛАНС              
на 1 квітня 2018 року              
        Форма № 1-дс              
АКТИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду              
1 2 3 4              
І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ              
Основні засоби: 1000 91 073 91 073              
     первісна вартість 1001 417 618 417 618              
     знос 1002 326 545 326 545              
Інвестиційна нерухомість 1010 - -              
     первісна вартість 1011 - -              
     знос 1012 - -              
Нематеріальні активи: 1020 - -              
     первісна вартість 1021 - -              
     накопичена амортизація 1022 - -              
Незавершені капітальні інвестиції 1030 - -              
Довгострокові біологічні активи 1040 - -              
     первісна вартість 1041 - -              
     накопичена амортизація 1042 - -              
Запаси 1050 37 156 25 882              
Виробництво 1060 - -              
Поточні біологічні активи 1090 - -              
Усього за розділом І 1095 128 229 116 955              
ІІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ              
Довгострокова дебіторська заборгованість 1100 - -              
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі: 1110 - -              
     цінні папери, крім акцій 1111                  
     акції та інші форми участі в капіталі 1112                  
Поточна дебіторська заборгованість                    
     за розрахунками з бюджетом 1120 - -              
     за розрахунками за товари, роботи, послуги 1125 - -              
     за наданими кредитами 1130 - -              
     за виданими авансами 1135 - -              
     за розрахунками із соціального страхування 1140 - -              
     за внутрішніми розрахунками 1145 - -              
     інша поточна дебіторська заборгованість 1150 667 1 474              
Поточні фінансові інвестиції 1155 - -              
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:                    
     національній валюті, у тому числі в: 1160 15 884 26 742              
           касі 1161 - -              
           казначействі 1162 15 884 26 742              
           установах банків 1163 - -              
     іноземній валюті 1165 - -              
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:                    
     єдиному казначейському рахунку 1170 - -              
     рахунках в установах банків у тому числі в: 1175 - -              
           національній валюті 1176 - -              
           іноземній валюті 1177 - -              
Інші фінансові активи 1180 - -              
Усього за розділом ІІ 1195 16 551 28 216              
ІІІ ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1200 - -              
БАЛАНС 1300 144 780 145 171              
ПАСИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду   Актив не дорівнює пасиву на кінець звітного періоду  
1 2 3 4              
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ              
Внесений капітал 1400 108 302 108 302              
Капітал у дооцінках 1410 - -              
Фінансовий результат 1420 30 809 -26 792              
Капітал у підприємствах 1430 - -              
Резерви 1440 - -              
Цільове фінансування 1450 - -              
Усього за розділом І 1495 139 111 81 510              
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ              
Довгострокові зобов’язання:                    
     за цінними паперами 1500 - -              
     за кредитами 1510 - -              
     інші довгострокові зобов’язання 1520 - -              
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 1530 - -              
Поточні зобов’язання:                    
     за платежами до бюджету 1540 - 7 845              
     за розрахунками за товари, роботи, послуги 1545 - -              
     за кредитами 1550 - -              
     за одержаними авансами 1555 - -              
     за розрахунками з оплати праці 1560 - 37 728              
     за розрахунками із соціального страхування 1565 - 11 029              
     за внутрішніми розрахунками 1570 - -              
     інші поточні зобов’язання, з них: 1575 5 669 7 059              
            за цінними паперами 1576 - -              
Усього за розділом ІІ 1595 5 669 63 661              
ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  1600 - -              
ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ  1700 - -              
БАЛАНС 1800 144 780 145 171              
                         
                         
Керівник (посадова особа)     О.М.Танська              
  (підпис)   (ініціали та прізвище)              
Головний бухгалтер (спеціаліст,                         
на якого покладено виконання                         
обов’язків бухгалтерської служби)     М.М.Ленько              
  (підпис)   (ініціали та прізвище)              
            Додаток 2
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
                КОДИ
    Дата (рік, місяць, число)       01
Установа/бюджет ДНЗ № 3 за ЄДРПОУ 22414601
Територія м.Стрий вул.1-го Листопада,2 за КОАТУУ 4611200000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Орган державного управління   за КОДУ  
Вид економічної діяльності   за КВЕД  
Одиниця виміру: грн.                
Періодичність: квартальна, річна                    
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за І квартал 2018 рік
І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ
                  Форма № 2-дс
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
ДОХОДИ      
Доходи від обмінних операцій      
Бюджетні асигнування 2010 459 222 378 290
Доходи від надання послуг (виконання робіт) 2020 30 177 39 481
Доходи від продажу активів 2030 - -
Фінансові доходи 2040 - -
Інші доходи від обмінних операцій 2050 - -
Усього доходів від обмінних операцій  2080 489 399 417 771
Доходи від необмінних операцій      
Податкові надходження 2090 - -
Неподаткові надходження 2100 - -
Трансферти 2110 - -
Надходження до державних цільових фондів 2120 - -
Інші доходи від необмінних операцій 2130 - -
Усього доходів від необмінних операцій 2170 - -
Усього доходів 2200 489 399 417 771
ВИТРАТИ      
Витрати за обмінними операціями       
Витрати на виконання бюджетних програм 2210 520 938 440 400
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) 2220 26 062 38 988
Витрати з продажу активів 2230 - -
Фінансові витрати 2240 - -
Інші витрати за обмінними операціями 2250   -
Усього витрат за обмінними операціями 2290 547 000 479 388
Витрати за необмінними операціями      
Трансферти 2300 - -
Інші витрати за необмінними операціями 2310 - -
Усього витрати за необмінними операціями 2340 - -
Усього витрат 2380 547 000 479 388
Профіцит/дефіцит за звітний період 2390 -57 601 -61 617
                     
                     
ІІ. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ
                     
Найменування показника Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Загальнодержавні функції 2420 - -
Оборона 2430 - -
Громадський порядок, безпека та судова влада 2440 - -
Економічна діяльність 2450 - -
Охорона навколишнього природного середовища 2460 - -
Житлово-комунальне господарство 2470 - -
Охорона здоров’я 2480 - -
Духовний та фізичний розвиток 2490 - -
Освіта 2500 547 000 479 388
Соціальний захист та соціальне забезпечення 2510 - -
УСЬОГО: 2520 547 000 479 388
ІІІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)
                     
Стаття Код рядка Загальний фонд Спеціальний фонд
план на рік план на звітний період з урахуванням змін фактична сума виконання за звітний період різниця (графа 5 мінус графа 4) план на рік план на звітний період з урахуванням змін фактична сума виконання за звітний період різниця (графа 9 мінус графа 8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ДОХОДИ                  
Податкові надходження 2530 - - - - - - - -
Неподаткові надходження 2540 - - - - - - - -
Доходи від власності та підприємницької діяльності 2541 - - - - - - - -
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 2542 - - - - - - - -
Інші неподаткові надходження 2543 - - - - - - - -
Власні надходження бюджетних установ 2544 - - - - - - - -
Доходи від операцій з капіталом  2550 - - - - - - - -
Офіційні трансферти, з них: 2560 - - - - - - - -
  від органів державного управління 2561 - - - - - - - -
Цільові фонди 2570 - - - - - - - -
Надходження державних цільових фондів 2580 - - - - - - - -
Надходження Пенсійного фонду України 2581 - - - - - - - -
Надходження Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 2582 - - - - - - - -
Надходження Фонду соціального страхування України 2583 - - - - - - - -
Інші надходження 2590 - - - - - - - -
Усього доходів  2600 - - - - - - - -
ВИТРАТИ                  
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2610 - - - - - - - -
Використання товарів і послуг 2620 - - - - - - - -
Обслуговування боргових зобов’язань 2630 - - - - - - - -
Поточні трансферти, з них: 2640 - - - - - - - -
    органам державного управління інших рівнів 2641 - - - - - - - -
Соціальне забезпечення 2650 - - - - - - - -
Інші поточні видатки 2660 - - - - - - - -
Нерозподілені видатки 2670 - - - - - - - -
Придбання основного капіталу 2680 - - - - - - - -
Капітальні трансферти, з них: 2690 - - - - - - - -
   органам державного управління інших рівнів 2691 - - - - - - - -
Внутрішнє кредитування 2700 - - - - - - - -
Зовнішнє кредитування 2710 - - - - - - - -
Усього витрат 2780 - - - - - - - -
Профіцит/дефіцит за звітний період 2790 - - - - - - - -
                     
IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ
                     
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року 
1 2 3 4
Витрати на оплату праці 2820 341 526 249 348
Відрахування на соціальні заходи 2830 78 988 58 408
Матеріальні витрати 2840 126 230 171 567
Амортизація 2850 - -
Інші витрати 2860 256 65
Усього 2890 547 000 479 388
                     
Керівник (посадова особа)         О.М.Танська
  (підпис)       (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер (спеціаліст,                     
на якого покладено виконання                     
обов’язків бухгалтерської служби)         М.М.Ленько
  (підпис)       (ініціали та прізвище)
            Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
       
                   
                   
ЗВІТ        
про надходження та використання коштів загального фонду (форма      №2д,       №2м)            
за І квартал 2018 р.        
                коди        
Установа ДНЗ № 3 за ЄДРПОУ 22414601        
Територія м.Стрий вул.1-го Листопада,2 за КОАТУУ 4611200000        
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430        
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  0            
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету            
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 06 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)            
Періодичність: квартальна, річна                        
Одиниця виміру: грн, коп.                        
     
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)        
       
       
1 2 3 4 5 6 7 8 9        
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 2 208 060,00 584 300,00 - 459 222,14 459 222,14 -        
у тому числі:
Поточні видатки
2000 020 2 208 060,00 - - 459 222,14 459 222,14 -        
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 1 794 800,00 - - 363 911,23 363 911,23 -        
Оплата праці  2110 040 1 471 100,00 350 000,00 - 295 951,20 295 951,20 -        
  Заробітна плата 2111 050 1 471 100,00 - - 295 951,20 295 951,20 -        
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - -        
Нарахування на оплату праці 2120 070 323 700,00 77 000,00 - 67 960,03 67 960,03 -        
Використання товарів і послуг 2200 080 412 660,00 - - 95 272,76 95 272,76 -        
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 11 200,00 - - 5 740,00 5 740,00 -        
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 750,00 500,00 - 415,20 415,20 -        
Продукти харчування 2230 110 153 400,00 40 800,00 - 26 179,71 26 179,71 -        
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 35 200,00 - - 1 343,58 1 343,58 -        
Видатки на відрядження 2250 130 1 210,00 - - 218,00 218,00 -        
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - -        
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150 210 900,00 93 400,00 - 61 376,27 61 376,27 -        
  Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - -        
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 5 400,00 - - 1 216,56 1 216,56 -        
  Оплата електроенергії 2273 180 10 000,00 - - 3 810,67 3 810,67 -        
  Оплата природного газу 2274 190 195 500,00 - - 56 349,04 56 349,04 -        
  Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - - -        
  Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - -        
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 - - - - - -        
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - -        
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 - - - - - -        
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 250 - - - - - -        
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 260 - - - - - -        
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 270 - - - - - -        
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - -        
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - -        
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - -        
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - -        
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - -        
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - -        
Стипендії  2720 340 - - - - - -        
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - -        
Інші поточні видатки 2800 360 600,00 - - 38,15 38,15 -        
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - -        
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - -        
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - -        
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - -        
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -        
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 420 - - - - - -        
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -        
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - -        
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 450 - - - - - -        
Реконструкція  та  реставрація  3140 460 - - - - - -        
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -        
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - - -        
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - -        
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -        
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -        
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -        
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - -        
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - -        
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - -        
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -        
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - -        
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -        
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - -        
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - -        
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -        
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -        
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -        
Інші видатки 5000 640 X 22 600,00 X X X X        
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -        
 1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                        
Керівник          О.М.Танська          
      (підпис)   (ініціали, прізвище)          
Головний бухгалтер         М.М.Ленько          
"11"квітня 2018 року     (підпис)   (ініціали, прізвище)          
                         
                         
                         
            Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
       
                   
                   
ЗВІТ        
про надходження та використання коштів загального фонду (форма      №2д,       №2м)            
за І квартал 2018 р.        
                коди        
Установа ДНЗ № 3 за ЄДРПОУ 22414601        
Територія м.Стрий вул.1-го Листопада,2 за КОАТУУ 4611200000        
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430        
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  0            
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету            
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 06 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти        
Періодичність: квартальна, річна                        
Одиниця виміру: грн, коп.                        
     
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)        
       
       
1 2 3 4 5 6 7 8 9        
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 2 208 060,00 584 300,00 - 459 222,14 459 222,14 -        
у тому числі:
Поточні видатки
2000 020 2 208 060,00 - - 459 222,14 459 222,14 -        
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 1 794 800,00 - - 363 911,23 363 911,23 -        
Оплата праці  2110 040 1 471 100,00 350 000,00 - 295 951,20 295 951,20 -        
  Заробітна плата 2111 050 1 471 100,00 - - 295 951,20 295 951,20 -        
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - -        
Нарахування на оплату праці 2120 070 323 700,00 77 000,00 - 67 960,03 67 960,03 -        
Використання товарів і послуг 2200 080 412 660,00 - - 95 272,76 95 272,76 -        
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 11 200,00 - - 5 740,00 5 740,00 -        
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 750,00 500,00 - 415,20 415,20 -        
Продукти харчування 2230 110 153 400,00 40 800,00 - 26 179,71 26 179,71 -        
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 35 200,00 - - 1 343,58 1 343,58 -        
Видатки на відрядження 2250 130 1 210,00 - - 218,00 218,00 -        
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - -        
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150 210 900,00 93 400,00 - 61 376,27 61 376,27 -        
  Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - -        
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 5 400,00 - - 1 216,56 1 216,56 -        
  Оплата електроенергії 2273 180 10 000,00 - - 3 810,67 3 810,67 -        
  Оплата природного газу 2274 190 195 500,00 - - 56 349,04 56 349,04 -        
  Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - - -        
  Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - -        
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 - - - - - -        
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - -        
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 - - - - - -        
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 250 - - - - - -        
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 260 - - - - - -        
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 270 - - - - - -        
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - -        
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - -        
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - -        
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - -        
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - -        
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - -        
Стипендії  2720 340 - - - - - -        
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - -        
Інші поточні видатки 2800 360 600,00 - - 38,15 38,15 -        
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - -        
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - -        
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - -        
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - -        
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -        
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 420 - - - - - -        
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -        
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - -        
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 450 - - - - - -        
Реконструкція  та  реставрація  3140 460 - - - - - -        
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -        
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - - -        
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - -        
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -        
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -        
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -        
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - -        
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - -        
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - -        
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -        
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - -        
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -        
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - -        
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - -        
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -        
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -        
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -        
Інші видатки 5000 640 X 22 600,00 X X X X        
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -        
 1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                        
Керівник          О.М.Танська          
      (підпис)   (ініціали, прізвище)          
Головний бухгалтер         М.М.Ленько          
"11"квітня 2018 року     (підпис)   (ініціали, прізвище)          
                         
                         
                         
            Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
       
                   
                   
ЗВІТ        
про надходження та використання коштів загального фонду (форма      №2д,       №2м)            
за І квартал 2018 р.        
                коди        
Установа ДНЗ № 3 за ЄДРПОУ 22414601        
Територія м.Стрий вул.1-го Листопада,2 за КОАТУУ 4611200000        
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430        
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  0            
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету            
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 06 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) - -        
Періодичність: квартальна, річна                        
Одиниця виміру: грн, коп.                        
     
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)        
       
       
1 2 3 4 5 6 7 8 9        
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 - - - - - -        
у тому числі:
Поточні видатки
2000 020 - - - - - -        
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 - - - - - -        
Оплата праці  2110 040 - - - - - -        
  Заробітна плата 2111 050 - - - - - -        
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - -        
Нарахування на оплату праці 2120 070 - - - - - -        
Використання товарів і послуг 2200 080 - - - - - -        
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 - - - - - -        
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 - - - - - -        
Продукти харчування 2230 110 - - - - - -        
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 - - - - - -        
Видатки на відрядження 2250 130 - - - - - -        
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - -        
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150 - - - - - -        
  Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - -        
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 - - - - - -        
  Оплата електроенергії 2273 180 - - - - - -        
  Оплата природного газу 2274 190 - - - - - -        
  Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - - -        
  Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - -        
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 - - - - - -        
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - -        
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 - - - - - -        
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 250 - - - - - -        
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 260 - - - - - -        
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 270 - - - - - -        
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - -        
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - -        
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - -        
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - -        
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - -        
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - -        
Стипендії  2720 340 - - - - - -        
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - -        
Інші поточні видатки 2800 360 - - - - - -        
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - -        
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - -        
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - -        
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - -        
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -        
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 420 - - - - - -        
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -        
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - -        
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 450 - - - - - -        
Реконструкція  та  реставрація  3140 460 - - - - - -        
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -        
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - - -        
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - -        
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -        
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -        
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -        
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - -        
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - -        
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - -        
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -        
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - -        
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -        
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - -        
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - -        
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -        
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -        
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -        
Інші видатки 5000 640 X - X X X X        
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -        
 1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                        
Керівник          О.М.Танська          
      (підпис)   (ініціали, прізвище)          
Головний бухгалтер         М.М.Ленько          
"11"квітня 2018 року     (підпис)   (ініціали, прізвище)          
                         
                         
                         
            Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
       
                   
                   
ЗВІТ        
про надходження та використання коштів загального фонду (форма      №2д,       №2м)            
за І квартал 2018 р.        
                коди        
Установа ДНЗ № 3 за ЄДРПОУ 22414601        
Територія м.Стрий вул.1-го Листопада,2 за КОАТУУ 4611200000        
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430        
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  0            
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету            
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 06 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) - -        
Періодичність: квартальна, річна                        
Одиниця виміру: грн, коп.                        
     
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)        
       
       
1 2 3 4 5 6 7 8 9        
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 - - - - - -        
у тому числі:
Поточні видатки
2000 020 - - - - - -        
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 - - - - - -        
Оплата праці  2110 040 - - - - - -        
  Заробітна плата 2111 050 - - - - - -        
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - -        
Нарахування на оплату праці 2120 070 - - - - - -        
Використання товарів і послуг 2200 080 - - - - - -        
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 - - - - - -        
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 - - - - - -        
Продукти харчування 2230 110 - - - - - -        
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 - - - - - -        
Видатки на відрядження 2250 130 - - - - - -        
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - -        
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150 - - - - - -        
  Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - -        
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 - - - - - -        
  Оплата електроенергії 2273 180 - - - - - -        
  Оплата природного газу 2274 190 - - - - - -        
  Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - - -        
  Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - -        
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 - - - - - -        
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - -        
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 - - - - - -        
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 250 - - - - - -        
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 260 - - - - - -        
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 270 - - - - - -        
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - -        
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - -        
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - -        
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - -        
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - -        
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - -        
Стипендії  2720 340 - - - - - -        
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - -        
Інші поточні видатки 2800 360 - - - - - -        
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - -        
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - -        
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - -        
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - -        
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -        
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 420 - - - - - -        
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -        
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - -        
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 450 - - - - - -        
Реконструкція  та  реставрація  3140 460 - - - - - -        
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -        
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - - -        
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - -        
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -        
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -        
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -        
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - -        
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - -        
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - -        
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -        
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - -        
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -        
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - -        
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - -        
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -        
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -        
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -        
Інші видатки 5000 640 X - X X X X        
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -        
 1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                        
Керівник          О.М.Танська          
      (підпис)   (ініціали, прізвище)          
Головний бухгалтер         М.М.Ленько          
"11"квітня 2018 року     (підпис)   (ініціали, прізвище)          
                         
                         
                         
            Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
       
                   
                   
ЗВІТ        
про надходження та використання коштів загального фонду (форма      №2д,       №2м)            
за І квартал 2018 р.        
                коди        
Установа ДНЗ № 3 за ЄДРПОУ 22414601        
Територія м.Стрий вул.1-го Листопада,2 за КОАТУУ 4611200000        
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430        
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  0            
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету            
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 06 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) - -        
Періодичність: квартальна, річна                        
Одиниця виміру: грн, коп.                        
     
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)        
       
       
1 2 3 4 5 6 7 8 9        
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 - - - - - -        
у тому числі:
Поточні видатки
2000 020 - - - - - -        
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 - - - - - -        
Оплата праці  2110 040 - - - - - -        
  Заробітна плата 2111 050 - - - - - -        
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - -        
Нарахування на оплату праці 2120 070 - - - - - -        
Використання товарів і послуг 2200 080 - - - - - -        
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 - - - - - -        
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 - - - - - -        
Продукти харчування 2230 110 - - - - - -        
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 - - - - - -        
Видатки на відрядження 2250 130 - - - - - -        
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - -        
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150 - - - - - -        
  Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - -        
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 - - - - - -        
  Оплата електроенергії 2273 180 - - - - - -        
  Оплата природного газу 2274 190 - - - - - -        
  Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - - -        
  Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - -        
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 - - - - - -        
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - -        
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 - - - - - -        
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 250 - - - - - -        
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 260 - - - - - -        
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 270 - - - - - -        
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - -        
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - -        
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - -        
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - -        
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - -        
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - -        
Стипендії  2720 340 - - - - - -        
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - -        
Інші поточні видатки 2800 360 - - - - - -        
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - -        
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - -        
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - -        
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - -        
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -        
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 420 - - - - - -        
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -        
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - -        
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 450 - - - - - -        
Реконструкція  та  реставрація  3140 460 - - - - - -        
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -        
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - - -        
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - -        
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -        
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -        
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -        
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - -        
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - -        
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - -        
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -        
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - -        
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -        
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - -        
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - -        
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -        
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -        
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -        
Інші видатки 5000 640 X - X X X X        
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -        
 1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                        
Керівник          О.М.Танська          
      (підпис)   (ініціали, прізвище)          
Головний бухгалтер         М.М.Ленько          
"11"квітня 2018 року     (підпис)   (ініціали, прізвище)          
                         
                         
                         
                Додаток 2
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
 
                 
ЗВІТ  
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма№ 4-1д,  № 4-1м),            
за І квартал 2018 р.  
                          коди  
Установа ДНЗ № 3 за ЄДРПОУ 22414601  
Територія м.Стрий вул.1-го Листопада,2 за КОАТУУ 4611200000  
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430  
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  0        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету      
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 06 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту  
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)      
Періодичність: місячна, квартальна, річна.                              
Одиниця виміру: грн, коп.                              
Показники КЕКВ Код рядка Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Отримано залишок Надій-шло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)  
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі  
перерахо-вані з рахунків в установах банків спрямовано на погашення заборгованості загального фонду усього у тому числі на рахунках в устано-вах банків  
усього у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
Надходження коштів – усього Х 010 147 900,00 15 883,61 - - - 30 759,50 Х Х Х Х 26 741,56 -  
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю Х 020 147 900,00 Х Х Х Х 30 759,50 Х Х Х Х Х Х  
Від додаткової (господарської) діяльності Х 030 - Х Х Х Х - Х Х Х Х Х Х  
Від оренди майна бюджетних установ Х 040 - Х Х Х Х - Х Х Х Х Х Х  
Від реалізації в установленому поряду майна (крім нерухомого майна) Х 050 - Х Х Х Х - Х Х Х Х Х Х  
Фінансування Х 060 - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  
Видатки -  усього Х 070 147 900,00 Х Х Х Х Х 19 901,55 - - - Х Х  
у тому числі:                              
Поточні видатки 2000 080 147 900,00 Х Х Х Х Х 19 901,55 - - - Х Х  
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Оплата праці  2110 100 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
  Заробітна плата 2111 110 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 120 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Нарахування на оплату праці 2120 130 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Використання товарів і послуг 2200 140 147 900,00 Х Х Х Х Х 19 901,55 - - - Х Х  
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Продукти харчування 2230 170 147 900,00 Х Х Х Х Х 19 901,55 - - - Х Х  
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Видатки на відрядження 2250 190 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 210 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
  Оплата теплопостачання 2271 220 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 230 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
  Оплата електроенергії 2273 240 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
  Оплата природного газу 2274 250 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
  Оплата інших енергоносіїв 2275 260 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
  Оплата енергосервісу 2276 270 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 310 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 320 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 330 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Поточні трансферти 2600 340 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Соціальне забезпечення 2700 380 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Стипендії  2720 400 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Інші виплати населенню 2730 410 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Інші поточні видатки 2800 420 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Капітальні видатки 3000 430 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Придбання основного капіталу 3100 440 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 480 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Капітальний ремонт 3130 490 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 510 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Реконструкція  та  реставрація  3140 520 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 540 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Створення державних запасів і резервів 3150 560 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 570 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Капітальні трансферти 3200 580 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Капітальні трансферти населенню 3240 620 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
                               
Керівник              О.М.Танська              
      (підпис)       (ініціали, прізвище)              
Головний бухгалтер             М.М.Ленько              
"11"квітня 2018 року     (підпис)       (ініціали, прізвище)              
                               
                               
                Додаток 2
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
 
                 
ЗВІТ  
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма№ 4-1д,  № 4-1м),            
за І квартал 2018 р.  
                          коди  
Установа ДНЗ № 3 за ЄДРПОУ 22414601  
Територія м.Стрий вул.1-го Листопада,2 за КОАТУУ 4611200000  
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430  
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  0        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету      
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 06 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту  
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти  
Періодичність: місячна, квартальна, річна.                              
Одиниця виміру: грн, коп.                              
Показники КЕКВ Код рядка Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Отримано залишок Надій-шло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)  
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі  
перерахо-вані з рахунків в установах банків спрямовано на погашення заборгованості загального фонду усього у тому числі на рахунках в устано-вах банків  
усього у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
Надходження коштів – усього Х 010 147 900,00 15 883,61 - - - 30 759,50 Х Х Х Х 26 741,56 -  
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю Х 020 147 900,00 Х Х Х Х 30 759,50 Х Х Х Х Х Х  
Від додаткової (господарської) діяльності Х 030 - Х Х Х Х - Х Х Х Х Х Х  
Від оренди майна бюджетних установ Х 040 - Х Х Х Х - Х Х Х Х Х Х  
Від реалізації в установленому поряду майна (крім нерухомого майна) Х 050 - Х Х Х Х - Х Х Х Х Х Х  
Фінансування Х 060 - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  
Видатки -  усього Х 070 147 900,00 Х Х Х Х Х 19 901,55 - - - Х Х  
у тому числі:                              
Поточні видатки 2000 080 147 900,00 Х Х Х Х Х 19 901,55 - - - Х Х  
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Оплата праці  2110 100 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
  Заробітна плата 2111 110 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 120 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Нарахування на оплату праці 2120 130 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Використання товарів і послуг 2200 140 147 900,00 Х Х Х Х Х 19 901,55 - - - Х Х  
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Продукти харчування 2230 170 147 900,00 Х Х Х Х Х 19 901,55 - - - Х Х  
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Видатки на відрядження 2250 190 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 210 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
  Оплата теплопостачання 2271 220 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 230 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
  Оплата електроенергії 2273 240 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
  Оплата природного газу 2274 250 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
  Оплата інших енергоносіїв 2275 260 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
  Оплата енергосервісу 2276 270 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 310 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 320 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 330 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Поточні трансферти 2600 340 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Соціальне забезпечення 2700 380 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Стипендії  2720 400 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Інші виплати населенню 2730 410 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Інші поточні видатки 2800 420 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Капітальні видатки 3000 430 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Придбання основного капіталу 3100 440 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 480 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Капітальний ремонт 3130 490 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 510 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Реконструкція  та  реставрація  3140 520 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 540 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Створення державних запасів і резервів 3150 560 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 570 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Капітальні трансферти 3200 580 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
Капітальні трансферти населенню 3240 620 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х  
                               
Керівник              О.М.Танська              
      (підпис)       (ініціали, прізвище)              
Головний бухгалтер             М.М.Ленько              
"11"квітня 2018 року     (підпис)       (ініціали, прізвище)