Звіт за 9 місяців 2019р.

    Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
           
      КОДИ
  Дата (рік, місяць, число) 2019 10 01
Установа Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) №3 "Магнолія" комбінованого типу за ЄДРПОУ 22414601
Територія Стрий за КОАТУУ 4611200000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Орган державного управління Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи за КОДУ 01009
Вид економічної діяльності Дошкільна освіта за КВЕД 85.10
Одиниця виміру: грн
Періодичність:  проміжна
         
       
БАЛАНС
на  01  жовтня 2019 року
       
      Форма №1-дс
АКТИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ
Основні засоби: 1000 101 011 122 871
первісна вартість 1001 442 623 468 733
знос 1002 341 612 345 862
Інвестиційна нерухомість: 1010 - -
первісна вартість 1011 - -
знос 1012 - -
Нематеріальні активи: 1020 - -
первісна вартість 1021 - -
накопичена амортизація 1022 - -
Незавершені капітальні інвестиції 1030 - -
Довгострокові біологічні активи: 1040 - -
первісна вартість 1041 - -
накопичена амортизація 1042 - -
Запаси 1050 38 498 13 709
Виробництво 1060 - -
Поточні біологічні активи 1090 - -
Усього за розділом І 1095 139 509 136 580
ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ
Довгострокова дебіторська заборгованість 1100 - -
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі: 1110 - -
цінні папери, крім акцій 1111 - -
акції та інші форми участі в капіталі 1112 - -
Поточна дебіторська заборгованість:      
за розрахунками з бюджетом 1120 - -
за розрахунками за товари, роботи, послуги 1125 1 025 2 842
за наданими кредитами 1130 - -
за виданими авансами 1135 - -
201900000012523952 АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "   ст. 1 з 3
за розрахунками із соціального страхування 1140 - -
за внутрішніми розрахунками 1145 - -
інша поточна дебіторська заборгованість 1150 - -
Поточні фінансові інвестиції 1155 - -
Грошові кошти та їх еквіваленти  розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:      
національній валюті, у тому числі в: 1160 12 807 15 703
касі 1161 - -
казначействі 1162 12 807 15 703
установах банків 1163 - -
дорозі 1164 - -
іноземній валюті 1165 - -
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:      
єдиному казначейському рахунку 1170 - -
рахунках в установах банків, у тому числі в: 1175 - -
національній валюті 1176 - -
іноземній валюті 1177 - -
Інші фінансові активи 1180 - -
Усього за розділом ІІ 1195 13 832 18 545
ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1200 - -
БАЛАНС 1300 153 341 155 125
ПАСИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Внесений капітал 1400 135 542 161 652
Капітал у дооцінках 1410 - -
Фінансовий результат 1420 9 801 -125 701
Капітал у підприємствах 1430 - -
Резерви 1440 - -
Цільове фінансування 1450 - -
Усього за розділом І 1495 145 343 35 951
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Довгострокові зобов’язання:      
за цінними паперами 1500 - -
за кредитами 1510 - -
інші довгострокові зобов’язання 1520 - -
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 1530 - -
Поточні зобов’язання:      
за платежами до бюджету 1540 - 37 555
за розрахунками за товари, роботи, послуги 1545 7 998 5 881
за кредитами 1550 - -
за одержаними авансами 1555 - -
за розрахунками з оплати праці 1560 - 75 738
за розрахунками із соціального страхування 1565 - -
за внутрішніми розрахунками 1570 - -
інші поточні зобов’язання, з них: 1575 - -
за цінними паперами 1576 - -
Усього за розділом ІІ 1595 7 998 119 174
ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1600 - -
201900000012523952 АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "   ст. 2 з 3
ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1700 - -
БАЛАНС 1800 153 341 155 125
       
       
Керівник (посадова особа)   Танська ОМ
       
Головний бухгалтер (спеціаліст,               
на якого покладено виконання                             
обов’язків бухгалтерської служби)
  Ленько ММ

 

    Додаток 2
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
           
      КОДИ
  Дата (рік, місяць, число) 2019 10 01
Установа Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) №3 "Магнолія" комбінованого типу за ЄДРПОУ 22414601
Територія Стрий за КОАТУУ 4611200000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Орган державного управління Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи за КОДУ 01009
Вид економічної діяльності Дошкільна освіта за КВЕД 85.10
Одиниця виміру: грн
Періодичність:  проміжна
         
       
ЗВІТ
 ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за дев'ять місяців 2019 року
       
      Форма №2-дс
І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
ДОХОДИ      
Доходи від обмінних операцій   - -
Бюджетні асигнування 2010 1 740 083 1 503 543
Доходи від надання послуг (виконання робіт) 2020 131 367 91 653
Доходи від продажу активів 2030 - -
Фінансові доходи 2040 - -
Інші доходи від обмінних операцій 2050 - -
Усього доходів від обмінних операцій 2080 1 871 450 1 595 196
Доходи від необмінних операцій      
Податкові надходження 2090 - -
Неподаткові надходження 2100 - -
Трансферти 2110 - -
Надходження до державних цільових фондів 2120 - -
Інші доходи від необмінних операцій 2130 - 8 500
Усього доходів від необмінних операцій 2170 - 8 500
Усього доходів 2200 1 871 450 1 603 696
ВИТРАТИ      
Витрати за обмінними операціями   - -
Витрати на виконання бюджетних програм 2210 1 861 868 1 643 431
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) 2220 144 918 77 030
Витрати з продажу активів 2230 - -
Фінансові витрати 2240 - -
Інші витрати за обмінними операціями 2250 - 1 009
Усього витрат за обмінними операціями 2290 2 006 786 1 721 470
201900000012529983 АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "   ст. 1 з 3
Витрати за необмінними операціями      
Трансферти 2300 - -
Інші витрати за необмінними операціями 2310 166 8 500
Усього витрат за необмінними операціями 2340 166 8 500
Усього витрат 2380 2 006 952 1 729 970
Профіцит/дефіцит за звітний період 2390 -135 502 -126 274
ІІ. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ
Найменування показника Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Загальнодержавні функції 2420 - -
Оборона 2430 - -
Громадський порядок, безпека та судова влада 2440 - -
Економічна діяльність 2450 - -
Охорона навколишнього природного середовища 2460 - -
Житлово-комунальне господарство 2470 - -
Охорона здоров’я 2480 - -
Духовний та фізичний розвиток 2490 - -
Освіта 2500 2 006 952 1 729 970
Соціальний захист та соціальне забезпечення 2510 - -
УСЬОГО: 2520 2 006 952 1 729 970
                             
ІІІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)
Стаття Код рядка Загальний фонд Спеціальний фонд
план на звітний рік фактична сума виконання за звітний період різниця (графа 4 мінус графа 3) план на звітний рік із урахуванням змін фактична сума виконання за звітний період різниця (графа 7 мінус графа 6)
1 2 3 4 5 6 7 8
ДОХОДИ              
Податкові надходження 2530 - - - - - -
Неподаткові надходження 2540 - - - - - -
Доходи від власності та підприємницької діяльності 2541 - - - - - -
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 2542 - - - - - -
Інші неподаткові надходження 2543 - - - - - -
Власні надходження бюджетних установ 2544 - - - - - -
Доходи від операцій з капіталом 2550 - - - - - -
Офіційні трансферти, з них: 2560 - - - - - -
від органів державного управління 2561 - - - - - -
Цільові фонди 2570 - - - - - -
Надходження державних цільових фондів 2580 - - - - - -
Надходження Пенсійного фонду України 2581 - - - - - -
201900000012529983 АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "   ст. 2 з 3
Надходження Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 2582 - - - - - -
Надходження Фонду соціального страхування України 2583 - - - - - -
Інші надходження 2590 - - - - - -
Усього доходів 2600 - - - - - -
ВИТРАТИ              
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2610 - - - - - -
Використання товарів і послуг 2620 - - - - - -
Обслуговування боргових зобов’язань 2630 - - - - - -
Поточні трансферти, з них: 2640 - - - - - -
органам державного управління інших рівнів 2641 - - - - - -
Соціальне забезпечення 2650 - - - - - -
Інші поточні видатки 2660 - - - - - -
Нерозподілені видатки 2670 - - - - - -
Придбання основного капіталу 2680 - - - - - -
Капітальні трансферти, з них: 2690 - - - - - -
органам державного управління інших рівнів 2691 - - - - - -
Внутрішнє кредитування 2700 - - - - - -
Зовнішнє кредитування 2710 - - - - - -
Усього витрат 2780 - - - - - -
Профіцит/дефіцит за звітний період 2790 - - - - - -
                             
IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Витрати на оплату праці 2820 1 291 933 1 117 222
Відрахування на соціальні заходи 2830 285 731 256 482
Матеріальні витрати 2840 424 872 342 507
Амортизація 2850 4 250 4 250
Інші витрати 2860 - 1 009
Усього 2890 2 006 786 1 721 470
       
       
Керівник (посадова особа)   Танська ОМ
       
Головний бухгалтер (спеціаліст,               
на якого покладено виконання                             
обов’язків бухгалтерської служби)
  Ленько ММ
    Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункт 1 розділу II)
Звіт
 про надходження та використання коштів загального фонду
(форма N 2м)
за дев'ять місяців 2019 року
           
      КОДИ
Установа Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) №3 "Магнолія" комбінованого типу за ЄДРПОУ 22414601
Територія Стрий за КОАТУУ 4611200000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -           
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -           
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611010 - Надання дошкільної освіти        
Періодичність: квартальна (проміжна) 
Одиниця виміру:  грн. коп.
         
Показники КЕКВ
та/або
ККК
Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік) Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові
за звітний період (рік)
Залишок
на кінець звітного періоду (року)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 2 568 900,00 1 934 700,00 - 1 740 083,29 1 740 083,29 -
у тому числі:
Поточні видатки
2000 020 2 568 900,00 - - 1 740 083,29 1 740 083,29 -
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 2 064 900,00 - - 1 464 370,84 1 464 370,84 -
Оплата праці 2110 040 1 692 600,00 1 286 000,00 - 1 198 720,02 1 198 720,02 -
Заробітна плата 2111 050 1 692 600,00 - - 1 198 720,02 1 198 720,02 -
Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 070 372 300,00 282 900,00 - 265 650,82 265 650,82 -
Використання товарів і послуг 2200 080 503 200,00 - - 275 546,75 275 546,75 -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 29 200,00 - - 1 534,00 1 534,00 -
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 2 500,00 2 500,00 - 1 000,00 1 000,00 -
Продукти харчування 2230 110 182 400,00 135 500,00 - 122 748,96 122 748,96 -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 27 600,00 - - 14 460,37 14 460,37 -
Видатки на відрядження 2250 130 600,00 - - - - -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 259 600,00 180 800,00 - 135 056,84 135 056,84 -
201900000012425004   АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "   Кошти на реєстраційному рахунку   ст. 1 з 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - -
Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 5 400,00 - - 3 666,12 3 666,12 -
Оплата електроенергії 2273 180 21 600,00 - - 10 204,11 10 204,11 -
Оплата природного газу 2274 190 230 100,00 - - 119 847,33 119 847,33 -
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 200 2 500,00 - - 1 339,28 1 339,28 -
Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 1 300,00 - - 746,58 746,58 -
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних   (регіональних) програм 2281 230 - - - - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені  до заходів розвитку 2282 240 1 300,00 1 300,00 - 746,58 746,58 -
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250 - - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 260 - - - - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 270 - - - - - -
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - -
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - -
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - -
Стипендії 2720 340 - - - - - -
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - -
Інші поточні видатки 2800 360 800,00 - - 165,70 165,70 -
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - -
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -
Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420 - - - - - -
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - -
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450 - - - - - -
Реконструкція  та  реставрація 3140 460 - - - - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -
Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - - -
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -
201900000012425004   АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "   Кошти на реєстраційному рахунку   ст. 2 з 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - -
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -
Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - -
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -
Інші видатки 5000 640 X 45 700,00 X X X X
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                  
                   
  Керівник       Танська О.М.    
                   
  Головний бухгалтер       Ленько М.М.    
                   
  "09"жовтня 2019 року            
    Додаток 2
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункт 1 розділу II)
Звіт
 про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
(форма N 4-1м)
за дев'ять місяців 2019 року
           
      КОДИ
Установа Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) №3 "Магнолія" комбінованого типу за ЄДРПОУ 22414601
Територія Стрий за КОАТУУ 4611200000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -           
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -           
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611010 - Надання дошкільної освіти        
Періодичність: квартальна (проміжна)
Одиниця виміру: грн. коп. 
         
Показники КЕКВ Код рядка Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Отримано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі усього у тому числі на рахунках в установах банків
перераховані з рахунків в установах банків спрямовано на погашення заборгованості загального фонду
усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Надходження коштів – усього X 010 149 600,00 12 807,21 - - - 127 433,21 X X X X 15 703,00 -
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю X 020 149 600,00 X X X X 127 433,21 X X X X X X
Від додаткової (господарської) діяльності X 030 - X X X X - X X X X X X
Від оренди майна бюджетних установ X 040 - X X X X - X X X X X X
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) X 050 - X X X X - X X X X X X
Фінансування X 060 - X X X X X X X X X X X
Видатки – усього X 070 149 600,00 X X X X X 124 537,42 - - - X X
у тому числі:
Поточні видатки
2000 080 149 600,00 X X X X X 124 537,42 - - - X X
201900000012425073   АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "         ст. 1 з 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 - X X X X X - - - - X X
Оплата праці 2110 100 - X X X X X - - - - X X
Заробітна плата 2111 110 - X X X X X - - - - X X
Грошове  забезпечення  військовослужбовців 2112 120 - X X X X X - - - - X X
Нарахування на оплату праці 2120 130 - X X X X X - - - - X X
Використання товарів і послуг 2200 140 149 600,00 X X X X X 124 537,42 - - - X X
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 - X X X X X - - - - X X
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 - X X X X X - - - - X X
Продукти харчування 2230 170 149 600,00 X X X X X 124 537,42 - - - X X
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 - X X X X X - - - - X X
Видатки на відрядження 2250 190 - X X X X X - - - - X X
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - X X X X X - - - - X X
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 210 - X X X X X - - - - X X
Оплата теплопостачання 2271 220 - X X X X X - - - - X X
Оплата водопостачання  та  водовідведення 2272 230 - X X X X X - - - - X X
Оплата електроенергії 2273 240 - X X X X X - - - - X X
Оплата природного газу 2274 250 - X X X X X - - - - X X
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 260 - X X X X X - - - - X X
Оплата енергосервісу 2276 270 - X X X X X - - - - X X
Дослідження і розробки,  окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 - X X X X X - - - - X X
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 - X X X X X - - - - X X
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 - X X X X X - - - - X X
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 310 - X X X X X - - - - X X
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 320 - X X X X X - - - - X X
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 330 - X X X X X - - - - X X
Поточні трансферти 2600 340 - X X X X X - - - - X X
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 - X X X X X - - - - X X
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 - X X X X X - - - - X X
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 - X X X X X - - - - X X
Соціальне забезпечення 2700 380 - X X X X X - - - - X X
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - X X X X X - - - - X X
Стипендії 2720 400 - X X X X X - - - - X X
Інші виплати населенню 2730 410 - X X X X X - - - - X X
Інші поточні видатки 2800 420 - X X X X X - - - - X X
Капітальні  видатки 3000 430 - X X X X X - - - - X X
Придбання основного капіталу 3100 440 - X X X X X - - - - X X
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 - X X X X X - - - - X X
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - X X X X X - - - - X X
201900000012425073   АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "         ст. 2 з 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Капітальне будівництво     (придбання) житла 3121 470 - X X X X X - - - - X X
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 480 - X X X X X - - - - X X
Капітальний ремонт 3130 490 - X X X X X - - - - X X
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 - X X X X X - - - - X X
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 510 - X X X X X - - - - X X
Реконструкція та реставрація 3140 520 - X X X X X - - - - X X
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 - X X X X X - - - - X X
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 540 - X X X X X - - - - X X
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 - X X X X X - - - - X X
Створення державних запасів і резервів 3150 560 - X X X X X - - - - X X
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 570 - X X X X X - - - - X X
Капітальні трансферти 3200 580 - X X X X X - - - - X X
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 - X X X X X - - - - X X
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 - X X X X X - - - - X X
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав  та міжнародним організаціям 3230 610 - X X X X X - - - - X X
Капітальні трансферти населенню 3240 620 - X X X X X - - - - X X
                   
                   
  Керівник       Танська О.М.    
                   
  Головний бухгалтер       Ленько М.М.    
                   
  "09" жовтня 2019 року            
    Додаток 4
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункт 1 розділу II)
Звіт
 про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
(форма N 4-3м)
за дев'ять місяців 2019 року
           
      КОДИ
Установа Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) №3 "Магнолія" комбінованого типу за ЄДРПОУ 22414601
Територія Стрий за КОАТУУ 4611200000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -           
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -           
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611010 - Надання дошкільної освіти        
Періодичність: квартальна (проміжна) 
Одиниця виміру: грн. коп.
         
Показники КЕКВ
та/або
ККК
Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік) Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові
за звітний період (рік)
Залишок
на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків
усього у тому числі на рахунках в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Видатки та надання кредитів - усього X 010 26 300,00 26 300,00 - - - 17 610,00 17 610,00 - - -
у тому числі:
Поточні  видатки
2000 020 - - - - - - - - - -
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 - - - - - - - - - -
Оплата праці 2110 040 - - - - - - - - - -
Заробітна плата 2111 050 - - - - - - - - - -
Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - - - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 070 - - - - - - - - - -
Використання товарів і послуг 2200 080 - - - - - - - - - -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 - - - - - - - - - -
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 - - - - - - - - - -
201900000012425228   АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "   Кошти на реєстраційному рахунку   ст. 1 з 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Продукти харчування 2230 110 - - - - - - - - - -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 - - - - - - - - - -
Видатки на відрядження 2250 130 - - - - - - - - - -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 - - - - - - - - - -
Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - - - - - -
Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 - - - - - - - - - -
Оплата електроенергії 2273 180 - - - - - - - - - -
Оплата природного газу 2274 190 - - - - - - - - - -
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 200 - - - - - - - - - -
Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 - - - - - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - - - - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 - - - - - - - - - -
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250 - - - - - - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 260 - - - - - - - - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 270 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - - - - - -
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - - - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - - - - - -
Стипендії 2720 340 - - - - - - - - - -
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - - - - - -
Інші поточні видатки 2800 360 - - - - - - - - - -
Капітальні  видатки 3000 370 26 300,00 - - - - 17 610,00 17 610,00 - - -
Придбання основного капіталу 3100 380 26 300,00 - - - - 17 610,00 17 610,00 - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 26 300,00 - - - - 17 610,00 17 610,00 - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - - - - - -
Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420 - - - - - - - - - -
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - - - - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - - - - - -
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450 - - - - - - - - - -
Реконструкція  та  реставрація 3140 460 - - - - - - - - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - - - - - -
Реконструкція  та реставрація інших об’єктів 3142 480 - - - - - - - - - -
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - - - - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - - - - - -
201900000012425228   АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "   Кошти на реєстраційному рахунку   ст. 2 з 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - - - - - -
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - - - - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - - - - - -
Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - - - - - -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - - - - - -
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - - - - - -
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - - - - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - - - - - -
Інші видатки 5000 640 X 26 300,00 X X X X X X X X
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                  
                   
  Керівник       Танська О.М.    
                   
  Головний бухгалтер       Ленько М.М.    
                   
  "09" жовтня 2019 року            
    Додаток 7
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункт 1 розділу II)
Звіт
 про заборгованість за бюджетними коштами
(форма N 7м)
на  01  жовтня 2019 року
           
      КОДИ
Установа Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) №3 "Магнолія" комбінованого типу за ЄДРПОУ 22414601
Територія Стрий за КОАТУУ 4611200000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -           
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -           
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611010 - Надання дошкільної освіти        
Періодичність: квартальна (проміжна) 
Одиниця виміру:  грн. коп. 
         
Форма складена:   за загальним, спеціальним фондом (потрібне підкреслити).        
Показники КЕКВ Код рядка Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість Зареєстровані бюджетні фінансові
зобов’язання на кінець звітного періоду (року)
на початок звітного року, усього на кінець звітного періоду (року) списана за період з початку звітного року на початок
звітного року, усього
на кінець звітного періоду (року) списана за період з початку звітного року
усього з неї
усього з неї прострочена прострочена термін оплати якої не настав
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Доходи X 010 - - - - - - - X - X
Видатки - усього X 020 - - - - - 113 293,30 - 113 293,30 - 113 293,30
у тому числі:
Поточні  видатки
2000 030 - - - - - 113 293,30 - 113 293,30 - 113 293,30
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 040 - - - - - 113 293,30 - 113 293,30 - 113 293,30
Оплата праці 2110 050 - - - - - 93 213,05 - 93 213,05 - 93 213,05
Заробітна плата 2111 060 - - - - - 93 213,05 - 93 213,05 - 93 213,05
Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 070 - - - - - - - - - -
Нарахування на  оплату праці 2120 080 - - - - - 20 080,25 - 20 080,25 - 20 080,25
201900000012424657   АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "         ст. 1 з 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Використання товарів і послуг 2200 090 - - - - - - - - - -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 100 - - - - - - - - - -
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 110 - - - - - - - - - -
Продукти харчування 2230 120 - - - - - - - - - -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 130 - - - - - - - - - -
Видатки на відрядження 2250 140 - - - - - - - - - -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 150 - - - - - - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 160 - - - - - - - - - -
Оплата теплопостачання 2271 170 - - - - - - - - - -
Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 180 - - - - - - - - - -
Оплата електроенергії 2273 190 - - - - - - - - - -
Оплата природного газу 2274 200 - - - - - - - - - -
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 210 - - - - - - - - - -
Оплата енергосервісу 2276 220 - - - - - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 230 - - - - - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 240 - - - - - - - - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 250 - - - - - - - - - -
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 260 - - - - - - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 270 - - - - - - - - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 280 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти 2600 290 - - - - - - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 300 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 310 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 320 - - - - - - - - - -
Соціальне забезпечення 2700 330 - - - - - - - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 340 - - - - - - - - - -
Стипендії 2720 350 - - - - - - - - - -
Інші виплати населенню 2730 360 - - - - - - - - - -
Інші поточні видатки 2800 370 - - - - - - - - - -
Капітальні видатки 3000 380 - - - - - - - - - -
Придбання основного капіталу 3100 390 - - - - - - - - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 400 - - - - - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 410 - - - - - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 420 - - - - - - - - - -
201900000012424657   АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "         ст. 2 з 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 430 - - - - - - - - - -
Капітальний ремонт 3130 440 - - - - - - - - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 450 - - - - - - - - - -
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 460 - - - - - - - - - -
Реконструкція  та  реставрація 3140 470 - - - - - - - - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 480 - - - - - - - - - -
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 490 - - - - - - - - - -
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 500 - - - - - - - - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 510 - - - - - - - - - -
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 520 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 530 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 540 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 550 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 560 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 570 - - - - - - - - - -
Разом X 580 - - - - - 113 293,30 - 113 293,30 - 113 293,30
1 У місячній бюджетній звітності рядки з 390 по 570 не заповнюються.                  
                   
  Керівник       Танська О.М.    
                   
  Головний бухгалтер       Ленько М.М.    
                   
  "09" жовтня 2019 року            
    Додаток 7
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункт 1 розділу II)
Звіт
 про заборгованість за бюджетними коштами
(форма N 7м)
на  01  жовтня 2019 року
           
      КОДИ
Установа Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) №3 "Магнолія" комбінованого типу за ЄДРПОУ 22414601
Територія Стрий за КОАТУУ 4611200000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -           
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -           
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611010 - Надання дошкільної освіти        
Періодичність: квартальна (проміжна) 
Одиниця виміру:  грн. коп. 
         
Форма складена:   за загальним, спеціальним фондом (потрібне підкреслити).        
Показники КЕКВ Код рядка Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість Зареєстровані бюджетні фінансові
зобов’язання на кінець звітного періоду (року)
на початок звітного року, усього на кінець звітного періоду (року) списана за період з початку звітного року на початок
звітного року, усього
на кінець звітного періоду (року) списана за період з початку звітного року
усього з неї
усього з неї прострочена прострочена термін оплати якої не настав
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Доходи X 010 1 025,34 2 841,66 - - 7 997,51 5 880,44 - X - X
Видатки - усього X 020 - - - - - - - - - -
у тому числі:
Поточні  видатки
2000 030 - - - - - - - - - -
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 040 - - - - - - - - - -
Оплата праці 2110 050 - - - - - - - - - -
Заробітна плата 2111 060 - - - - - - - - - -
Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 070 - - - - - - - - - -
Нарахування на  оплату праці 2120 080 - - - - - - - - - -
201900000011862971   АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "         ст. 1 з 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Використання товарів і послуг 2200 090 - - - - - - - - - -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 100 - - - - - - - - - -
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 110 - - - - - - - - - -
Продукти харчування 2230 120 - - - - - - - - - -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 130 - - - - - - - - - -
Видатки на відрядження 2250 140 - - - - - - - - - -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 150 - - - - - - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 160 - - - - - - - - - -
Оплата теплопостачання 2271 170 - - - - - - - - - -
Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 180 - - - - - - - - - -
Оплата електроенергії 2273 190 - - - - - - - - - -
Оплата природного газу 2274 200 - - - - - - - - - -
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 210 - - - - - - - - - -
Оплата енергосервісу 2276 220 - - - - - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 230 - - - - - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 240 - - - - - - - - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 250 - - - - - - - - - -
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 260 - - - - - - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 270 - - - - - - - - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 280 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти 2600 290 - - - - - - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 300 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 310 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 320 - - - - - - - - - -
Соціальне забезпечення 2700 330 - - - - - - - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 340 - - - - - - - - - -
Стипендії 2720 350 - - - - - - - - - -
Інші виплати населенню 2730 360 - - - - - - - - - -
Інші поточні видатки 2800 370 - - - - - - - - - -
Капітальні видатки 3000 380 - - - - - - - - - -
Придбання основного капіталу 3100 390 - - - - - - - - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 400 - - - - - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 410 - - - - - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 420 - - - - - - - - - -
201900000011862971   АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "         ст. 2 з 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 430 - - - - - - - - - -
Капітальний ремонт 3130 440 - - - - - - - - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 450 - - - - - - - - - -
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 460 - - - - - - - - - -
Реконструкція  та  реставрація 3140 470 - - - - - - - - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 480 - - - - - - - - - -
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 490 - - - - - - - - - -
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 500 - - - - - - - - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 510 - - - - - - - - - -
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 520 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 530 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 540 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 550 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 560 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 570 - - - - - - - - - -
Разом X 580 1 025,34 2 841,66 - - 7 997,51 5 880,44 - - - -
1 У місячній бюджетній звітності рядки з 390 по 570 не заповнюються.                  
                   
  Керівник       Танська О.М.    
                   
  Головний бухгалтер       Ленько М.М.    
                   
  "09" жовтня 2019 року